Скачать

Підприємство по технічному обслуговуванню і ремонту будівельних машин

“Підприємство по ТО і ремонту будівельних машин”

Розробив курсовий проект

К.О.Ковшик


Зміст

Вступ

1 Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

2 Розрахунок кількості основних робочих і розподілення їх по розрядам

3 Розрахунок кількості цехового персоналу

4 Розрахунок вартості основних фондів

5 Розрахунок зарплати основних виробничих робочих

6 Визначення затрат на запасні частини і матеріали

7 Розрахунок цехових накладних витрат

8 Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні

9 Розрахунок оборотних засобів підприємства

10 Розрахунок доходу ремонтної майстерні

11 Розрахунок техніко-економічних показників ремонтної майстерні

Список використаної літератури


Вступ

В рішеннях Верховної Ради України визначений перехід до прискорення соціально-економічного розвитку країни, всенародної інтенсифікації та підвищення ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу, структурної перебудови економіки, вдосконалення господарського механізму.

Великі задачі поставлені в області транспортного будівництва. Потрібно підняти техніко-економічний рівень будівництва, перетворити будівництво в єдиний індустріальний процес, підняти якість та знизити вартість проектних і будівельних робіт, зменшити час будівництва проекту та освоєння виробничих потужностей.


1. Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні

Розрахунок річної виробничої програми ремонтної майстерні веду в такій послідовності:

Складаю відомість наявності машин згідно завдання по курсовому проекту.

Таблиця 1

Наявність машин, які ремонтуються

Назва і марка машини
Кількість, шт.Річна завантаженість машин, год.

1 Бульдозери

ДЗ-43

61850

ДЗ-540

21900

ДЗ-25

41830
ДЗ-11881910

2 Крани

КС-2561Д

92450

МКП-16

32530

МКП-25

22350
МКА-6,352400

3 Катки

ДУ-2952110
ДУ-47А72120
ДУ-3232000
ДУ-31А42200

Річна кількість годин роботи приймається по довіднику (Літ. 1) стр. 316.

Види, кількість та трудоємкість ТО і Р приймаються з довідника (Літ. 2).

Визначаю річну кількість ТО і Р коефіцієнтом переходу від циклу до року. Всі дані заносяться в таблицю №2.


Таблиця 2

Річна кількість ТО і Р

Назва машиниКіль-кістьВиди ТО і РКількість ТО і Р за циклКоефіці-єнт переходуТрудоєм-ність одного ТО і РРічна кількість ТО і РЗагальна трудоєм-ність
12345678
ДЗ-436ТО-1720,324138552
ТО-2181034340
СО3512420
ПР53809,63648
ДЗ-5402ТО-1720,32546230
ТО-2181612192
СО454180
ПР54403,21408
ДЗ-254ТО-1720,32592460
ТО-2181623368
СО458360
ПР54406,42816
ДЗ-1188ТО-1480,328123984
ТО-262615390
СО75161200
ПР510201313260
КС-2561Д9ТО-1800,4963532117
ТО-21524661588
СО1218216
ПР47101812524
МКП-163ТО-1600,53695572
ТО-2152824668
СО286168
ПР467064261
МКП-252ТО-1720,41759413
ТО-2183015450
СО304120
ПР573042920
МКА-6,35ТО-1800,4861921152
ТО-2152436864
СО1210120
ПР4710107100
ДУ-295ТО-1720,373133400
ТО-218833266
СО2510250
ПР522092035
ДУ-47А7ТО-1480,582195390
ТО-212649294
СО1814252
ПР3120121440
ДУ-323ТО-1720,35576380
ТО-2181519285
СО436258
ПР544052310
ДУ-31А4ТО-1720,383109328
ТО-218827219
СО258200
ПР522081672

Коефіцієнт переходу від циклу до року знаходжу по формулі:

де Тр – річна кількість роботи машин;

Мц – тривалість міжремонтного циклу з довідника (Літ. 2).

Річну кількість ТО і Р знаходжу добутком граф (2, 4 і 5), результат заношу в графу (6); загальну трудоємкість знаходжу множенням граф (6 і 7), результат заношу в графу (8) таблиці №2.

Аналогічно розраховуємо коефіцієнт переходу від міжремонтного циклу до року і для інших машин, включених в завдання.

Розподіляю загальну трудомісткість річної виробничої програми по видам технологічних дій і вісім машин окремо.

Річна виробнича програма по ТО і Р має наступний вигляд:


Таблиця 3

Річна виробнича програма по ТО і Р

Назва і марка
Трудоємкість програми
ТО-1ТО-2СОТР
ДЗ-435523404203648

ДЗ-540

2301921801408
ДЗ-254603683602816
ДЗ-118984390120013260
КС-2561Д2117158821612524
МКП-165726681684261
МКП-254134501202920
МКА-6,311528641207100
ДУ-294002662502035
ДУ-47А3902942521440
ДУ-323802852582310
ДУ-31А3282192001672

Всього

75935594374455394
50% робіт по ТО виконуємих в майстерні379727971872-
Замовлення зі сторони до 22% в зоні ТР---11079
На обслуговування майстерні до 20%---11079

Всього

1693177552
Всього94483

2. Розрахунок кількості основних робітників і розподіл їх по розрядам

Розраховую загальну численність основних виробничих робітників, вона визначається від загальної річної трудоємкості виробничої програми і дійсного річного фонду часу робітника за формулою:

Рп=,чол.

де Тобс – річний обсяг робіт (трудоємкість);

Фо – річний дійсний фонд часу робітника;

Кп – коефіцієнт виконання норми виробітку (приймається від 1,05 до 1,2).

Рп== 49 чол.

Дійсний фонд часу робочого визначається по формулі:

Фд.р.=((365-(Двсв))×tзмп)×f

де Дв – вихідні дні;

Дс – святкові дні;

Дв – тривалість відпустки (дні);

tзм – тривалість зміни;

Дп – передсвяткові дні

f – коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу (0,96-0,97).

Фд.р.=((365-(114+24)8 - 3)*096 = 1748 год.

Число робочих по ТО

Рп =

Число робочих по ПР

Рп =

Після розрахунку кількості робітників розподіляю робочу силу за фахом згідно “ЕТКД”.

Таблиця 4

Розподіл робітників за фахом

Назва фаху% став-ка робіт.Трудо-ємністьЧисло робітн.Розряд робітн.

Fуд

Число робітників по розрядам
123456
Зона ТО
Миючі1016931I25--1---
Слюсарі90152388ІІІ-VI20--2411
Всього100169319--------
Зона ПР
Слюсарі503878120IІІ-VI20--71021
Верстатні20115138IІІ- V10--341-
Зварювальні1077564IІІ- V25--121-
Ковальські1077564IІІ- ІV25--13-
Електро-технічні1077564IІІ- ІV20--13--
Всього1007756240
Всього19,3162652

Кср.= = 1,33

Тарифікація робіт, тобто, визначення розряду робочих графа (6) по професіям проводиться по “ЕТКД” для робочих підприємств по ремонту автомобілів, дорожно-будівельних машин, шиноремонтних підприємст і автогосподарств.

До складу працюючих ремонтних майстерень крім основних виробничих робочих входять: допоміжні робітники, керівники, спеціалісти та інші робітники, що відносяться до службовців.

Число допоміжних робітників розраховую згідно процентного відношення їх числа до числа основних виробничих робітників.

Рд=(0,15¸0,18)×Рв

Рд=0,17 · 48=8 чол.

Число керівників та спеціалістів визначаю в процентному відношенні до виробничих та допоміжних робітників за формулою:

Площа виробничого підприємства визначаю по питомій площі, яка приходиться на одного робітника і розраховується по формулі:

F=2

де F – виробнича площа проектуємого підприємства, м2;

Рп – кількість робітників, чол.;

F – плоша на одного робітника,м2;

n – кількість змін.

F= м2

Режим роботи майстерні:

Перша зміна від 700 до 1600 год.

Друга зміна від 1600 до 100 год.

3 Розрахунок кількості цехового персоналу

Число керівників і спеціалістів

Рітр=(Рвд)×0,07

Рітр=55· 0,07=4 чол.

4 Розрахунок вартості основних фондів

Для того, щоб визначити економічну ефективність підприємства, яке проектується, необхідно порівняти витрати на підприємство, що проектується (капіталовкладень) та прибуток, який отримує це підприємство за виконані роботи.

Для визначення витрат на підприємство, що проектується (капіталовкладення) потрібно розрахувати вартість основних фондів підприємства до складу яких входять:

- будівлі та споруди;

- силове та виробниче обладнання;

- передавальні пристрої;

- вантажо-під’ємні засоби;

- інструменти та інвентарь.

Вказані основні засоби визначаються в технічній частині проекту. Вартість основних засобів визначається на основі прейскуранта цін з додаванням 10% вартості на монтаж та перевезення.

Для спрощення розрахунків основні засоби можуть бути визначеними так:

- вартість будови розраховується виходячи з вартості 1 м3 об’єму будови за формулою

Вбуд=V×G

де V – об’єм будови, м3;

G – вартість 1 м3.

- об’єм будови визначається по зовнішній площині і висоті

V=F×H+F×H, м3

де H – висота будівлі (8 м);

F – площа виробничих приміщень;

V – об’єм будови.

V=473· 8+(473· 8)=5045 м3

Звідси

Вбуд=5045 · 55= 227475грн.

Вартість виробничого обладнання та його монтаж складає 65-80% ;

силове обладнання 12% ;

передаточні пристрої 6% ;

вантажно – підйомних засобів 12% ;

вартість інструмента та інвентарю 4-6% від вартості будівлі.

Результати зводять в таблицю №5.

Таблиця 5

Вартість основних фондів

Назва групи основних фондівВартість, грн.

Будови та споруди

277475
Силове обладнання33297
Передаточні пристрої16649
Вантажо – підйомні пристрої33297
Інструменти та інвентар194233
Виробниче обладнання13874

Всього

568825

5 Розрахунок зарплати основних виробничих робітників

Загальний фонд заробітної плати виробничих робітників включає в себе основну заробітну плату, премії, додаткову заробітну плату з нарахуванням зв’язаним з витратами за соціальне страхування робітників.

Ззагосндодз.п.

де Ззаг – основна заробітна плата;

Здод – додаткова заробітна плата;

Нз.п. – нарахування на заробітну плату.

Ззаг=294984+11,7+100298 = 395294 грн.

До складу основної заробітної плати входять всі види розрахунків за фактично відпрацьований час, заробітна плата за роботу в нічний час, доплата за шкідливі умови праці, доплата за керівництво бригадою.

Основою для розрахунків служить:

1. Трудоємкість виробничої програми;

2. Прийнята форма оплати праці;

3. Тарифні ставки і тарифні коефіцієнти.

Основна заробітна плата знаходиться по формулі:

Зоснзаг×r×Кср.т.рн.в.брс.пр.

де Зосн. - основна заробітна плата в гривнях;

Тзаг - трудомісткість робіт по ТО і ТР;

r – часова тарифна ставка одного розряду;

Кср.т. - середній тарифний коефіцієнт;

Пр - преміальна надбавка до 90% від тарифної оплати;

Дн.в. - доплата за роботу в нічний час;

Дбр - доплата за керівництво бригадою;

Дс.пр. - доплата за сумісництво професій.

Зосн=94483×1,35×1,33+84822+23539+14,5+16964,4 = 294984 грн.

Пряма зарплата

Зпр = Тзаг × r× Кср.т.= 94483×1,35×1,33 = 169644 грн.

Розмір доплати за роботу в нічний час визначається формулою:

Д н в =Nр.н. × rн × Кст.т. × Z ×

де Днв - величина доплати за роботу в нічний час;

Nр.н. - кількість робочих працюючих в нічну зміну;

Rн - кількість годин праці в нічний час;

tзм - тривалість зміни;

Fдр - дійсний фонд робочого часу;

Кср.т. - середній тарифний коефіцієнт;

Z - часова тарифна ставка.

Днв=грн.

Розмір доплати за керівництво бригадою підраховується за формулою:

Дбр=

де rбр - часова тарифна ставка бригадира;

Fдр - дійсний фонд робочого часу бригадира;

Nбр - кількість бригадирів;

20% - процент доплати за керівництво бригадою.

Дбр=грн.

Кількість бригад –2 по 25 чоловік.

Приймається два бригадира VI розряду.

Дс.пр = 169644×0,1 = 16964,4

Додаткова зарплата

Спочатку знаходиться процент додаткової заробітної плати від основної заробітної плати по формулі:

дод=×100+(1¸1,5)

де До – тривалість відпустки, в днях;

Дк – кількість календарних днів;

Дп – кількість святкових днів;

Дв – кількість вихідних днів.

дод=·100+1,2=11,7 грн.

Знаючи процент додаткової заробітної плати від основної знаходиться додаткова заробітна плата:

Ддод=

Ддод=грн.

Нарахування на заробітну плату зв’язані з витратами на соціальне страхування робітників.

Відрахування на соціальне страхування входять до складу собівартості ремонтуємої продукції і визначається по встановленим нормативам в процентному відношенні від загального фонду зарплати.

Нз.п.=0,37×(Зосндод)

де Зосн – основна зарплата;

Здод – додаткова зарплата.

Нз.п.=(294984+11,7)· 0,34=100299 грн.

Преміальна надбавка становить 50% від тарифної зарплати.

Тарифна зарплата визначається по формулі:

Зтрзаг×Z×Кср.т.

Зтр= = 169644 грн.

Пр = 169644×0,5 = 84822 грн.

Дсум = 169644× 0,3 = 50893,2 грн.

6 Затрати на запасні частини і матеріали

Річні витрати на основні і допоміжні матеріали і запчастини визначаються виходячи із норми витрат на одиницю продукції і програми цеха (дільниці) по ремонту будівельних машин.

Норма витрат по ТО і Р приймаються в процентному відношенні з цінами по КР машин (прейскурант №26-05-18).

Витрати на основні матеріали по ТО і Р складають 7¸10% від оптової ціни КР;

вартість допоміжних – 8¸10% від основних матеріалів;

запасні частини 12¸16% від оптової ціни на КР, тоді:

ВТО і Р=(Номдмз.ч.)×Nмаш

де Ном – норматив витрат на основні матеріали;

Ндм – норматив витрат на допоміжні матеріали;

Нз.ч. – норматив витрат на запасні частини;

Nмаш – кількість машин.

Розрахунок ведеться табличним способом.

Таблиця 6

Підрахунок витрат на матеріали і запасні частини

Назва машинКількістьЦіна КР машиниОсновні матеріали

Ндм (10% від осн.)

Нзч (12% від КР)

Загальна вартість, грн
1234567
ДЗ-436949094976113912984

ДЗ-540

21040010408311284502
ДЗ-2541040010408311289004
ДЗ-1188482304823386578887976
КС-2561Д9140401404112168528809
МКП-163249602496200299510473
МКП-252267802678214321412212
МКА-6,35140401404112168516005
ДУ-2955460546233433260
ДУ-47А71560156121872485
ДУ-3232860286233431956
ДУ-31А42860286233432608

Всього

192274

7 Цехові накладні витрати

До цехових накладних витрат відносяться витрати пов’язані з діяльністю підприємства по ТО і Р будівельних машин.

Сума накладних витрат визначається по сумі наступних статей:

а) утримання цехового персоналу;

б) відрахування на соціальне страхування;

в) витрати на охорону праці та ТБ;

г) витрати на текучий ремонт будівель та обладнання;

д) компенсація зносу малоцінних та швидкопсующихся інструментів та приладів;

е) амортизація основних фондів;

ж) витрати на раціоналізацію і винахідництво;

з) витрати на воду;

и) витрати на утримання обладнання;

к) витрати на утримання будівель та споруд:

1. витрати на воду;

2. на освітлення;

3. розрахунок твердого та рідкого палива для опалення будівель;

л) інші витрати.

Розрахунок кожної статті накладних витрат.

а) для визначення витрат зв’язаних з утриманням цехового персоналу складається штатний розклад по формі:

Таблиця 7

Штатний розклад і тарифікація робіт допоміжних робітників

ПосадаКіль-кістьМісяч-ний оклад

Розмір премій

%

Сума премійНараху-ванняЗа місяцьРічний фонд оплати праці
Механік140010401635736876
Майстер132010321304825784
Бухгалтер140010401636037236
Нормув.130010301224525424
Всього425320
Допоміжні робітникиРозряди
123456
Всього8--2321

Визначаю середній тарифний коефіцієнт для допоміжних робітників:

Кср.т.д.==1,4

Визначаю величину тарифної оплати допоміжних робітників:

Зтдр× Nр × r × Кср.т.

Зт== 26429 грн.

Преміальна надбавка допоміжним робітникам дорівнює:

Прт×0,5

Пр== 13215 грн.

Основна заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:

Зоснтр

Зосн= 26429+13215 = 39644 грн.

Додаткова заробітна плата допоміжним робітникам дорівнює:

Здод=,грн.

Здод= грн.

Нарахування на заробітну плату допоміжних робітників становить:

Нзп=0,37×(Зосндод)

Нзп=0,37·(3964+4361)=3043 грн.

Загальний фонд заробітної плати допоміжних робітників дорівнює:

Ззагосндодзп

Ззаг=39644+4361+3043=47048 грн.

б) відрахування на соціальне страхування визначається в розмірі 37% від фонду заробітної плати цехового персоналу.

в) витрати на охорону праці і ТБ.

Величина цих затрат береться на основі аналізу затрат минулого року підприємства, для розрахунків приймається в розмірі 30-50 гр. на одного робочого або 4-6% від заробітної плати виробничих робітників:

Зтб=(Рп д) · N, грн.

Зтб=(49+8)· 50 = 2850 грн.

г) витрати на поточний ремонт будівель та обладнання.

Поточний ремонт основних засобів визначається по збільшеним показникам:

для будівель 1,2¸2%, для обладнання 3¸5%, для пристосувань 3¸5% від їх балансової вартості.

На будівлі – 2% В==5550 грн.

На обладнання –5 % В==999 грн.

На пристосування –8 % В==832 грн.

д) відшкодування малоцінних та швидкозношуваних інструментів та пристосувань.

В цю статтю включаються предмети вартістю меншою 160 гр. і строком служби не менше 1 року. На малоцінні пристрої

Зм.ц.= (Рп д)· N, грн.

Зм.ц.=(49+8)· 50 = 2850 грн.

е) амортизація ОФ.

Витрати по будівлям та спорудам – В = =8324 грн.

Витрати на обладнання – В = =2331 грн.

Витрати на пристрої – В = =1665 грн.

ж) витрати на раціоналізацію і винахідливість:

величина цих витрат складає 20-30 гр. на одного робітника.

Ррн=(Рп д)·N=(49+8)· 25=1425 грн

з) витрати на утримання обладнання приймаються в розмірі 5¸8% від початкової вартості.

Вутр.обл.=В· 0,06==1998 грн.

Загальну необхідність в воді на миття машин та технологічні потреби, визначають по трудоємкості ТО і Р приймаючи, що на 100 нормо-годин виробничої програми витрати води рівні 4,5 м3

Qв=, м3

де Тзаг – загальна трудомісткість виробничої програми.

Qв= м3

Вартість води на технологічні потреби:

Св=Qв×Цв

де Цв – вартість 1 м3 води (6 гр.).

Св= = 25512 грн.

к) витрати на утримання будов та споруд:

1. витрати на воду для побутових потреб розраховуються по нормі на 1 людину за зміну 25-35 л.

Qпоб=×Nр×0,035, м3.

де Nр – число робочих;

Фдр – дійсний фонд робочого часу;

tзм – тривалість зміни.

Qпоб=м3.

2. вартість електроенергії на освітлення визначається із розрахунку 15 Ват-год на 1 м2 будови з добавкою 5% на чергове освітлення:

Вел= n×Bc ×a×F×Фдр ×Кв ×(1+0,05)

Вел = 2×0,2333×0,015×473,2×1748×0,7×(1+0,05) = 4253 грн.

з) розрахунок вартості твердого пального для опалення:

Спал=×170

G=15, t=3600, g=9000, n=0,5.

де V – об’єм будови

170 – вартість 1 т пального.

Спал=грн.

Інші витрати 3% від Зосн.

Він = 294984 × 0,03 = 8849 грн.

Всі дані заносяться в кошторис витрат на виробництво.

Таблиця 8

Кошторис витрат

Назва статейСума витрат
12
Прямі витрати :
Основна заробітна плата виробничих робочих294984
Допоміжна заробітна плата з нарахуванням34513
Відрахування на соціальне страхування100299
Вартість основних та допоміжних матеріалів і запчастин192274
Всього прямих витрат622070
Накладні витрати :
заробітна плата цехового персоналу, ІТР, МОП і допоміжних робочих47048
витрати на охорону праці і ТБ2850
витрати на поточний ремонт будов і споруд, обладнання, пристосувань16372
амортизація будов, обладнання, пристосування12320
витрати на раціоналізацію та винахідливість1425
витрати на утримання обладнання1998
витрати на утримання будов і споруд16619
витрати води на технологічні потреби25512
витрати на малоцінні та швидкозношувані матеріали2850
інші витрати8849
Всього накладних витрат135843
Цехова собівартість757913
Загальнозаводські витрати103244
Заводська собівартість861157
Позавиробничі витрати43058
Повна собівартість904215

При визначенні собівартості необхідно розрахувати кошторис загальнозаводських витрат і позавиробничих витрат.

Кошторис загальнозаводських витрат включає в себе затрати на утримання адміністративно-керівного апарату, конторського персоналу управління заводу, амортизацію основних засобів загальнозаводського призначення, утримання приміщень та обладнання, техніку безпеки та інше.

Для розрахунку накладні загальнозаводських витрат приймаються в розмірі:

- для заводів 45¸65% ;

- для ЦРМ 40¸60% ;

- для Р 30¸40%

від фонду заробітної плати основних робочих.

Позазаводські витрати включають в себе витрати по збиту та реалізації, а також на утримання вищих організацій, відрахування на освоєння нової техніки, витрати на стандартизацію. Величина цих витрат може бути прийнята в розмірі 3¸5% від заводської собівартості.

Отримані результати заносяться в кошторис витрат на виробництво.

Рівень цехових накладних витрат розраховується по формулі:

Цр.в.=×100

де Цр.в. – сума цехових витрат по кошторису витрат на виробництво;

Зосн – заробітна плата основних робочих.

Цр.в.=%

8 Визначення економічного ефекту ремонтної майстерні

Економічна ефективність показує співвідношення ефекту отриманого в результаті виробництва і витрат зв’язаних з його впровадженням.

Застосування проекту буде економічно вигідним в тому разі, якщо визначена величина строку окупності буде меншою чи дорівнюватиме нормативному строку, на протязі якого витрати будуть повернуті за рахунок економії в результаті впровадження проекту:

Трв

Річна економія від впровадження проекту визначається по формулі

Еріч = Ц-С = Пзаг

де Еріч – річна економія або загальний прибуток підприємства;

Ц – вартість ТО і Р в оптових цінах (кошторис затрат на виробництво);

С – повна собівартість ТО і Р , береться по даним з кошторису затрат на виробництво.

9 Розрахунок оборотних засобів підприємства

Таблиця 9

Розрахунок оборотних засобів підприємства

Назва матеріальних цінностейРічні витратиОдноденні витратиДні запасуНорматив оборотн