Скачать

Особливості справляння внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кіровоградський національний технічнийуніверситет

Факультет обліку і фінансів

Кафедра фінансів та планування

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

"Система податкування"

на тему:

"Особливості справлення внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Виконала

студентка групи ФК 07-4

Скалєва Яна Олександрівна

Науковий керівник:

Гніденко Н.А.

Кіровоград – 2001


Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливості внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування

1.1 Поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

1.2 Визначення платників, порядок нарахування та сплати внесків до загально обов’язкового пенсійного страхування

1.3 Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні

Розділ 2 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна" та порядок справляння внесків до Пенсійного фонду

2.1 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна"

2.2 Порядок справляння внесків до пенсійного фонду на прикладі підприємства

2.2.1 Порядок здійснення нарахувань з заробітної плати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

2.2.2 Порядок здійснення утримань з заробітної плати на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Розділ 3. Проблеми регулювання системи пенсійного забезпечення

3.1 Пропозиції щодо проведення пенсійної реформи в Україні

3.2 Визначення проблем персофікованого обліку та шляхи їх вирішення

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Упродовж багатьох років в Україні існувала однорівнева система пенсійного забезпечення, яка певним чином узгоджувалася з командно-адміністративною економікою та функціонувала на засадах солідарності поколінь. З набуттям Україною незалежності постала необхідність у реформуванні такої системи пенсійного забезпечення, оскільки в умовах ринкової економіки вона виявилася економічно необґрунтованою, фінансово неспроможною, соціально несправедливою здебільшого для найбідніших верств населен.

Найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Основним механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який і є об'єктом дослідження в даній роботі.

Пенсійна система створена на засадах страхування, залежить від багатьох показників соціально-економічного розвитку: від стану ринку праці, рівня і динаміки заробітної плати, а також, соціальної, банківської, цінової та інших складових політики держави.

Запровадження державного пенсійного страхування на сучасному етапі ускладнюється багатьма проблемами: низька частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті, наявність в економіці тіньового сектору, демографічний спад, невідпрацьованість системи управління пенсійними ресурсами на принципах соціального партнерства.

Питання запровадження і функціонування багаторівневої пенсійної системи досліджуються багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими. Основні теоретичні засади пенсійної реформи викладені в працях учених та фахівців: О. Гаряча, Е. Лібанова, Б.Зайчук, Б. Надточій, В. Шамрай, М. Шаповал, В. Яценко, В. Новіков, О.Палій, І. Сирота, М. Бойко, А. Нечай, І. Кравченко.

Основні документи, які регламентують засади існування та функціонування Пенсійного фонду України є: Закони України: “Про пенсійне забезпечення”, “Про катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України.

Метою роботи є детальне розглядання внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування, детальне вивчення системи пенсійного забезпечення в Україні і тієї ролі яку відіграє в ній Пенсійний фонд, сучасний стан та перспективи розвитку, а також сформулюємо наступні основні завдання, що необхідно вирішити в курсовій роботі:

розглянути поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

розглянути сутність державних цільових фондів та його види;

зазначити платників внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування, а також розглянути специфіку ставок платників;

розглянути систему пенсійного забезпечення України, дослідити основні завдання та структуру Пенсійного фонду України;

проаналізувати механізми надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду та охарактеризувати напрямки використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань;

дати характеристику ТОВ "Альянс Ойл Україна" та охарактеризувати його порядок справляння внесків до пенсійного фонду;

проаналізувати основні риси впровадження пенсійної реформи в Україні, а також: впровадження, результати та проблеми персоніфікованого обліку.

узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.

Під час проведення дослідження та досягнення мети планується використовувати різні літературні джерел: підручники, науково-методичні матеріали, періодична література (журнали "Фінанси України", "Економіка України" та інше).

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та сім додатків. Загальний обсяг курсової роботи - 50 сторінок.


Розділ 1. Особливості внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування1.1 Поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Іншими словами, той, хто працював та сплачував внески до Пенсійного фонду, матимуть право на забезпечення в старості за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням (пенсія залежно вад сплачених внесків), а ті, хто не працював та не сплачував внесків до Пенсійного фонду, - отримають підтримку за рахунок державних коштів відповідно до законодавства про державну соціальну допомогу.

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування можна розглядати як особливий вид загальнообов'язкового державного соціального страхування, яке полягає у формуванні Пенсійного фонду за рахунок страхових внесків роботодавців, інших осіб, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, та формуванні на договірних засадах.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" створює правову основу для системи пенсійного страхування, яка дозволяє:

збалансувати демографічні та економічні ризики в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування шляхом удосконалення солідарної системи та запровадження Накопичувального фонду, створивши, таким чином, міцну основу для фінансової стійкості системи;

звільнити солідарну систему пенсійного страхування від не властивих для неї виплат та використати звільнені таким чином кошти Пенсійного фонду для поступового збільшення розміру пенсій з цій системі;

для працюючих громадян - забезпечити собі більш високий рівень життя;

створити правову базу для інститутів, які здійснюватимуть діяльність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

створити стимули для здійснення обов'язкових пенсійних заощаджень, зростання реальної заробітної плати, поліпшення стану сплати пенсійних внесків та забезпечити додаткові умови для стимулювання відтоку коштів з тіньового сектору економіки;

забезпечити більш справедливе та цільове використання коштів системи пенсійного страхування;

забезпечити формування нових джерел інвестиційних ресурсів для інвестування реального сектору економіки;

створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капіталів, здешевлення кредитів та підвищення ліквідності фондового ринку;

побудувати систему пенсійного страхування України на основі апробованих у світовій практиці принципів та механізмів;

зробити ще один крок до уніфікації законодавства України та законодавства Європейського Союзу.

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають:

громадяни України, які застраховані згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб - члени їхніх сімей;

особи, яким до дня набрання чинності вказаним Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України "Про пенсійне забезпечення" - за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених Законом, - члени їхніх сімей.

особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески у визначеному порядку до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду.

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (3).

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами:

1. Принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Цей принцип полягає в тому, що виключно цим Законом визначаються: принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню; платники страхових внесків, їх права та обов'язки; порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками; види пенсійних виплат, тощо.

2. Принцип обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Принцип права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

4. Принцип заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію.

5. Принцип рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

6. Принцип диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу).

7. Принцип солідарності та субсидування в солідарній системі.

8. Принцип фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів

9. Принцип спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу.

10. Принцип державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом та інші (3).


1.2 Визначення платників, порядок нарахування та сплати внесків до загально обов’язкового пенсійного страхування

Згідно з ЗУ "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" // Відомості Верховної Ради України, 1997. - №37.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є (див. додаток 1):

1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи й організації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

3) фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу;

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, тощо;

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції купівлі-продажу валют;

6) суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються торгівлею ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, і тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємців за законом;

9) підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і стоять у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше;

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв’язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв’язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлене від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик (1).

Нарахування та утримання внеску, що справляються до Пенсійного фонду, диференційовані залежно від платника та об’єкта оподаткування (див. Додаток 2).

У 2010 році всі платники незалежно від форм власності і господарювання, а також від обраної системи оподатковування, зобов'язані нараховувати на заробітну плату своїх найманих працівників і допомогу по тимчасовій непрацездатності страхові внески в розмірі 33,2 відсотки.

Виключення в нарахуванні страхових внесків складають підприємства, установи і організації, що використовують працю найманих працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, що виконують спеціальні роботи в польотах. А саме: за названих найманих працівників такі підприємства й організації нараховують і сплачують внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 42 відсотки, за всіх інших - 33,2 відсотка.

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів складає не менш 50 відсотків загальної чисельності працюючих, страхові внески сплачують по ставці 4 відсотки від об'єкта оподатковування для всіх працівників цих підприємств.

З 1 січня 2010 року зазначені страхувальники внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначають окремо за ставкою 33,2 відсотка за найманих працівників та за ставкою 4 відсотка для працюючих інвалідів. При цьому, підставою для нарахування внесків в розмірі 4% є завірена копія виписки з акту огляду медико-соціальної експертизи (МСЕК). Підприємство застосовує ставку за розміром 4% з момету встановлення працівнику групи інвалідності, але не раніше дня отримання від нього копії вказаної виписки. Таким чином, до того моменту, поки працівник не підтвердить свою інвалідність документально, підприємство повинно нараховувати та сплачувати внески, нараховані на його заробітну плату, за ставкою 33,2%. При цьому, перерахунки внесків за попередні періоди при наданні вказаної виписки не проводяться (25).

Розміри страхових внесків для застрахованих осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичних осіб, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі для членів творчих союзів, творчих працівників, що є членами творчих союзів, військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу (крім застрахованих осіб, визначених абзацами третім-восьмим пункту 4 та пунктом 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" а саме 2 відсотка із сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та виногород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподаткованого доходу.

Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

У 2010 році гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду. Базовим звітним періодом є календарний місяць.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що обрали звичайну систему оподатковування, а також особи, які забезпечують себе роботою самостійно (адвокати, нотаріуси, творчі працівники та інші) нараховують і сплачують внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суми оподатковуваного доходу (прибутку) по ставці 33,2 відсотка.

Фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) сплачують за себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності страхові внески, якщо податковими органами провадиться нарахування авансових сум податку, протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада авансові платежі в розмірі 25 відсотків річної суми страхового внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.

Суми страхових внесків, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня року, наступного за звітним роком, на підставі даних річної податкової декларації. Розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць.

Відповідно до зазначеного Закону фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування зобов’язані сплачувати страхові внески у розмірі, який визначається ними самостійно. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески.

Враховуючи розмір мінімальної заробітної плати у 2010 році мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у: липні - вересні - 294,82 грн; жовтні - листопаді - 301,12 грн; грудні - 306,10 грн. Оскільки, на сьогодні, максимальна величина з якої справляються страхові внески становить 13320 грн, щомісячна сума самостійно визначеного страхового внеску, з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, не може перевищувати 4422,24 грн.

Сплата страхових внесків здійснюється у строки визначені частиною шостою статті 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме щоквартально, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а саме: за липень-вересень 2010 року - до 20 жовтня 2010 року; за жовтень - грудень 2010 року - до 20 січня 2011 року (24).

Враховуючи те, що згідно законодавства мінімальний розмір страхового внеску встановлено на календарний місяць, а також те, що страховий стаж особам для призначення пенсії обчислюється в місяцях, сплата страхових внесків за липень 2010 року здійснюється у розмірі не менше мінімального страхового внеску.

Платникам, які не сплатять суми страхових внесків у розмірі не менше мінімального страхового внеску у терміни до 20 жовтня 2010 року та 20 січня 2011 року надсилається розрахунок сум, які підлягають сплаті за квартал з урахуванням частини сум єдиного або фіксованого податків разом з вимогою про їх сплату для узгодження.

За підсумками року, зазначені особи подають до органів Пенсійного фонду за місцем взяття на облік звіт (до 1 квітня наступного за звітним роком)

Сплата внесків платниками здійснюється на рахунки органів Пенсійного фонду, відкриті в установах банків.

Сплата внеску на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в основному регулюється Законом України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. № 400/97-ВР, законом про державний бюджет на відповідний рік та Порядком сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. № 1740. Наведемо інформацію в таблицю (див. додаток 3).

1.3 Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні

У процесі реформування пенсійного забезпечення в Україні відповідно до пріоритетних напрямів реформування пенсійного забезпечення, визначених Указом Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291 та відповідно до статті 2 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, який набув чинності 1 січня 2004 року, в Україні запроваджується трирівнева система пенсійного забезпечення.

Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку передбачених Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

Третій рівень - це система недержавного пенсійного страхування, що основується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень і яка забезпечує застрахованій особі після виходу на пенсію отримання, крім пенсії за загальнообов’язковим державним пенсійним страхування, додаткової пенсії шляхом добровільних пенсійних внесків до недержавних пенсійних фондів, які стануть основою цієї системи, в тому числі і ті, що створені за корпоративними та професійними ознаками (3).

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного страхування в Україні.

Основною складовою системи державного пенсійного забезпечення є чинна, так звана солідарна, пенсійна система, яка діє на території України протягом століття. Вона розвивається, вдосконалюється і пристосовується до суспільного життя з огляду на економічне і політичне становище в державі. Ця система спирається на принцип "негайної виплати", коли страхові внески до Пенсійного фонду негайно виплачуються пенсіонерам, тобто відбувається солідарний (горизонтальний) перерозподіл доходів нинішніх працівників на користь нинішніх пенсіонерів. Іншими словами можна сказати, що відбувається солідарність поколінь, коли працююче нинішнє покоління утримує нинішніх пенсіонерів, які, у свою чергу, працювали і утримували пенсіонерів того часу.

Основними завданнями системи пенсійного страхування є:

- створення та забезпечення функціонування страхових інституцій;

- акумуляція у страхових фондах необхідних фінансових ресурсів через цільові платежі страхувальників, тобто осіб, які спрямовують частину власних коштів на користь осіб, які потребують захисту від страхових ризиків;

- забезпечення збереження та відтворення цільового використання коштів страхових фондів;

- розподіл ресурсів страхових фондів між застрахованими особами вразі виникнення страхового ризику у вигляді страхових виплат - пенсій;

- регулювання відносин між учасниками страхової системи - страховиком, страхувальниками та застрахованими особами (30).

З метою виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 1991 році було створено Пенсійний фонд України.

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України “Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір на обов”язкове державне пенсійне страхування" та інші, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та міждержавними угодами.

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату визначається кошторисом, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості з виплат пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України виключно на придбання державних цінних паперів.

Він здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення і забезпечує, насамперед, збір та акумуляцію зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та фінансування витрат на виплату пенсій.

Основні завдання Пенсійного фонду України:

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку;

призначення (перерахунок) пенсій;

забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України (4).

До структури Пенсійного фонду України входять: центральний апарат - 6 департаментів (департамент пенсійного забезпечення; департамент надходження доходів; департамент зведеного бюджету; департамент персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж; департамент організаційно-інформаційної роботи та господарського забезпечення; департамент персоналу та бухгалтерського обліку), 3 управління (управління міжнародного співробітництва; юридичне управління; контрольно-ревізійне управління) та режимно-секретний сектор.

Головним джерелом доходів Пенсійного фонду є внески на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Доходи бюджету Пенсійного фонду України формуються за рахунок: внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування; коштів державного та місцевих бюджетів; коштів, що надходять за регресивними вимогами; добровільних внесків підприємств, установ і організацій та громадян; сум фінансових санкцій, стягнених за порушення порядку сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування; інших надходжень. Схематичну структуру надходжень та розподіл коштів Пенсійного фонду дивись додаток 4.

Пенсійний фонд і його органи на місцях, обласні управління й районні відділення наділені правом вилучати у беззаперечному порядку не внесені до фонду страхові внески разом із нарахованою пенею, а також застосовувати інші санкції, зокрема накладати адміністративні стягнення (штрафи) на посадових осіб. Стабільність Пенсійного фонду весь час перебуває під загрозою. Значне число підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців ухиляється від сплати страхових внесків. Це призводить до перевищення витрат фонду над доходами і вимагає дотацій з Державного бюджету та залучення банківських кредитів.

Пенсійному фонду Україні підпорядковані 27 головних управлінь Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та 726 управлінь Фонду в районах, містах та районах у містах.

Керівництво діяльністю Пенсійного фонду України здійснюється правлінням Пенсійного фонду України, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку (4).

Для розгляду пропозицій щодо реалізації основних завдань, обговорення найважливіших питань діяльності у Пенсійному фонді України можуть утворюватися наукова, методологічна, експертна ради та інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова правління Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також управління та відділи Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах.

Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань, пов’язаних із використанням фінансових ресурсів:

організує і контролює роботу органів Пенсійного фонду і забезпечення виконання вимог законодавства про державне соціальне страхування; веде облік платників обов’язкових страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду, перевіряє правильність призначення і виплати пенсій та допомог, забезпечує фінансування витрат на виплату пенсій, веде статистичну та бухгалтерську звітність;

розробляє проект бюджету Пенсійного фонду разом з іншими зацікавленими відомствами та представляє його на розгляд до Кабінету Міністрів України;

бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про соціальне страхування, у тому числі про пенсійне забезпечення, а також у розробленні проектів нормативних актів із цих питань;

видає в межах своєї компетенції положення, інструкції, роз’яснення, методичні рекомендації з питань обліку платників обов’язкових внесків до Пенсійного фонду, нарахування та сплати цих внесків, порядку використання та обліку коштів Пенсійного фонду;

забезпечує діяльність органів Пенсійного фонду, проводить ревізії та перевірки їхньої роботи, за результатами яких уживає необхідних заходів;

організує професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників.


Розділ 2 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна" та порядок справляння внесків до Пенсійного фонду2.1 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна"

ТОВ "НК "Альянс-Україна"відома на українському ринку з 2000 року. На сьогоднішній день компанія є одним із лідерів з постачання палива на ринку України. Основним напрямом діяльності компанії є дрібнооптова реалізація світлих нафтопродуктів. Реалізація здійснюється власним автотранспортом у восьми регіонах України.

У власності компанії знаходиться 16 діючих, а так само 5 модернизирующихся нафтобаз у наступних регіонах України: Київ і Київська область; АР Крим; Дніпропетровська; Запорізька; Кіровоградська; Миколаївська; Хмельницька; Черкаська області.

Кожне представництво компанії спожите матеріально-технічною базою, що дозволяє виконувати відвантаження і транспортування нафтопродуктів в будь-яку точку регіону.

Так само компанія володіє декількома діючими автозаправними станціями в АР Крим, Київській і Миколаївській областях.

Корпоративним правилом компанії є контроль якості нафтопродуктів, які вона реалізує дрібним і великим оптом.

У структурі компанії функціонують 2 стаціонарні атестовані випробувальні лабораторії. Їх сучасні технічні ресурси і висококласні фахівці дозволяють повністю контролювати якість нафтопродуктів практично за всіма показниками на всіх нафтобазах і АЗС компанії. Крім того, кожна нафтобаза обладнана постами лабораторного контролю, які проводять контроль якості нафтопродуктів в обсязі приймально-здавальних випробувань (31).

Учасниками Товариства є:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтова-компанія "Альянс-Україна", що є юридичною особою за законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс-Україна", що є юридичною особою за законодавством України.

Товариство створюється для здійснення торговельної, виробничої, інвестиційної та іншого роду господарської діяльності, виконання робіт та надання послуг з метою одержання прибутку з інтересах Учасників.

Цілями діяльності Товариства є:

1. Розширення міжнародних та економічних зв'язків між Україною та іншими країнами.

2. Наповнення товарного ринку України нафтопродуктами та іншими товарами та послугами.

3. Впровадження передових технологій та методів управління в галузі нафтопродуктозабезпечення, системі виробництва і постачання нафти, та нафтопродуктів в Україні та за її межами.

4. Підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів нафтопостачального комплексу, сприяння розвитку конкурентного ринку в цій сфері.

5. Залучення інвестицій у нафтопромислову та інші галузі промисловості України, включаючи передові технології, ноу-хау.

6. Отримання прибутку у валюті України та іноземній валюті.

Товариство з метою досягнення своїх цілей здійснює різноманітні, не заборонені чинним законодавством, види господарської діяльності, що становлять предмет його діяльності, включаючи, але не обмежуючись, такими видами:

- придбання та реалізація, оптова та роздрібна торгівля нафтою та нафтопродуктами як на території України, так і за кордоном.

- приймання, накопичення, зберігання, відвантаження, перевалка, перекачування та транспортування різноманітними видами транспорту нафти та нафтопродуктів.

- імпорт та/або е