Скачать

Економічний аналіз

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОПОРНИЙ  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З КУРСУ “економічний аналіз”

для студентів усіх форм навчання , усіх спеціальностей

Затверджено на засіданні кафедри  аналізу  господарської діяльності

Протокол  №  від 2006 р.

Усі цитати, цифровий і фактичний

матеріал, бібліографічні зведення

перевірено, написання сторінок відповідає

стандартам. Зауваження рецензентів ураховані


(підписи укладачів)

ОДЕСА   ОДЕУ

2006


Опорний конспект лекцій з курсу «економічний аналіз» для студентів усіх форм навчання  , усіх спеціальностей  (Укл. А.В.Сосновський, Л.О. Бойко - Одеса ОДЕУ, ротапринт, 2006 р. – ___ с.)

УКЛАДАЧІ: А.В.Сосновський ,  канд. екон. наук, професор

Л.О. Бойко, канд.екон.наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТИ: Б.І.Валуєв, доктор. екон. наук, професор

(зовнішній рецензент)

                  О.П.Крижанівська , канд. екон. наук, професор

А.В.Коверда,  канд. екон. наук, доцент

КОРЕКТОР:


Зміст

Тема 1. Предмет,зміст та види економічного аналізу

Тема 2. Метод , методика  та  спеціальні  прийоми економічного аналізу

тема 3. Організація та інформаційна база економічного аналізу.

ТЕМА 4. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг

Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Тема 6. Аналіз ефективності використання основних засобів виробничого призначення

ТЕМА 7. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів

ТЕМА 8. Зведений підрахунок резервів збільшення обсягу виробництва та реалізаціїї продукції

Тема 9. Аналіз собівартості основної операційної діяльності

Література


Тема 1. Предмет , зміст та види економчного аналізу

План

1.1. Суть та необхідність економічного аналізу

1.2. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками

1.3. Предмет та об’єкти економічного аналізу

1.4. Задачі економічного аналізу на сучасному етапі розвитку народного господарства

1.5. Види економічного аналізу

Література : 1, 4, 7, 10, 11, 16, 17.

1.1. Суть та необхідність економічного аналізу

Економічний аналіз - система спеціальних знань, пов’язанних з дослідженням економічних процесів та явищ.

Зміст економічного аналізу полягає в дослідженні процесів та явищ господарської діяльності в їх взаємозв’язку та взаємообумовленості та спрямовано на виявлення непродуктивних витрат трудових, матеріальних, фінансових ресурсів з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Мета економічного аналізу сприяння виконанню планів підприємств і їх підрозділів ; сприяння дальшому розвитку і поліпшенню економічної роботи завдяки підготовці проектів оптимальних управлінських рішень.


Економічний аналіз складається

                            Теорія економічного аналізу – це

                            система знань про предмет і  об’єкт

                            аналізу, суб’єкти  аналізу, метод і

                            методику, прийоми та інформаційну

                            базу аналізу.

                            Практична організація алітичної

                            роботи –  це спеціальні знання, що

                            забезпечують  процес  аналітичної

                            роботи.


Місце економічного аналізу у системі управління підприємством

Інформаційна система управління

Оперативний       Бухгалтерський          Статистичний      Зовнішня

облік                                    облік                облік                інформація


                          Економічний аналіз


                   Проекти управлінських рішень


                             Система управління

1.2. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками.

За змістом економічний аналіз має зв’язок з:

політичною економією                  

фінансами                                                      економікою підприємств

бухгалтерським обліком

статистикою                                             менеджментом

інше

1.3.Предмет та об’єкти економічного аналізу

Предмет економічного аналізу - фінансово-господарська діяльність підприємств і установ.

Предмет економічного аналізу визначається сукупністю його об’єктів

Об’єкти економічного аналізу:

-  товаровиробники,підприємства різних форм власності;

-  існуючі ринки (фондові біржі,комерційні банки,товарні біржі,біржі праці та інш.)

-  економічні процеси та явища

Суб’єкти економічного аналізу - фізичні та юридичні особи, забезпечуючі аналітичний процес

1.4. Задачі економічного аналізу на сучасному етапі розвитку  народного  господарства

Задачі економічного аналізу:

- об’єктивна оцінка роботи підприємтсва І його підрозділів через порівняння результатів з витратами;

-виявлення впливу відповідних факторів на показники, які аналізуються, і вивчення причинних зв’язків;

- пошук наявних резервів підвищення ефективності виробництва;

- опрацювання конкретних заходів щодо використання виявлених резервів та здійснення контролю за їх виконанням;

- узагальнення результатів аналізу для прийняття раціональних управлінських рішень.

1.5. Види економічного аналізу

Види економічного аналізу


Принципи класіфікації                             Види аналізу

За аспектами дослідження

                               - фінансово-економічний

                               - техніко-економічний

                               - функціонально-вартісний

За метою дослідження            -      оцінка діяльності підприємства

- виявлення резервів і шляхів їхньої

                                                                  мобілізації

- прогнозування фінансово-

 господарської діяльності

- розробка стратегії “виживання”

                                                                  підприємства на ринку

По охопленню досліджуваних

    питань                         -                        комплексний

o технічний

За шириною вивчення резервів  

- внутрішнньозаводський

- порівняльний

По досліджуваних об’єктах       -          міжгалузевий

- галузевий

- заводський

- цеховий

- регіональний

- за функціональними службами

За періодичністю проведення    -            попередній

- оперативний (поточний)

- наступний (ретроспективний)

За напрямками дослідження       - загальноекономічний

- техніко-економічний

За застосуванням технічних

засобів                         -                            не механізований

                                   -                              з застосуванням ЕОМ

Різні види аналізу використовують різну економічну інформацію, технічні прийоми і є базою для прийняття управлінських рішень різного характеру.

Питання до теми :

1. Яку роль відіграє економічний аналіз в управлінні народним господарством і підвищенні ефективності виробництва?

2.Охарактеризуйте взаємозв’язок економічного аналізу з іншими науками.

3.Що вивчає економічний аналіз?

4.Перелічте об'єкти економічного аналізу.

5.Які задачі стоять перед економічним аналізом на сучасному етапі розвитку народного господарства?

6.Дайте характеристику основних видів економічного аналізу.


Тема 2. Метод, методика  та спеціальні  прийоми економічного аналізу

План

2.1. Метод та методика економічного аналізу.

2.2. Основні категорії економічного аналізу : фактори, показники, резерви та їх класіфікація.

2.3.Спеціальні прийоми економічного аналізу .

Література : 1. 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17.

2.1. Метод та методика економічного аналізу

Метод економічного аналізу це система прийомів та засобів комплексного, взаемопов'язанного і безперервного дослідження господарської діяльності для встановлення існуючих факторів, тенденцій, закономірностей розвитку з метою виявлення можливих резервів поліпшення господарської діяльності та розробки рекомендацій по їх мобілізації.

Метод дослідження реалізується через методику.

Методика економічного аналізу це сукупність аналітичніх засобів та правил дослідження економіки підприємств, підпорядкованіх меті аналізу.

Схема методики економічного аналізу

1.Визначення мети дослідження;

2.Збір і попередня обробка інформації;

3. Аналітичні розрахунки по виявленню впливу факторів на зміни результативних показників з метою виявлення можливих резервів підвищення економічного рівня;

4. Висновки та пропозиції

2.2. Основні категорії економічного аналізу: показники, фактори, резерви та їх класіфікація.

Усі процеси господарської діяльності відображаються показниками

Показники - це числове вимірювання об'єкта чи його економічного змісту

Показники поділяються на:

1. Абсолютні та відносні.

Абсолютні показники - характеризують господарську діяльність в абсолютному вимірі (наприклад, об'єм продукції, затрати на виробництво і т.ін..)

Відносні показники - характеризують співвідношення одних показників до інших (наприклад, продуктивність праці, матеріаловіддача та ін.)

2.Якісні та кількісні

3.Натуральні та стоімостні

Фактори – це активні діючі сили , які призводять до відповідних позитивних або негативних змін в стані об'єкту аналізу

Фактор завжди має не лише величину , а й напрям дії.

Фактори класіфікують згідно з певними ознаками :

1. По моментам виробничого процесу :

· фактори праці ;

· фактори средств праці;

· фактори предметів праці.

2.По характеру дії :

-внутрішні

-зовнішні

Між факторами і кінцевим результативним показником може бути функціональний чи вероятностний зв'язок.

Функціональний зв'язок – передбачає, що зі зміною фактора відповідно змінюєтся результативний показник.

В економічному аналізі для дослідження функціональних зв'язків використовують функціональні моделі.

Резерви це невикористані чи перспективні можливості суб'єкта господарювання по поліпшенню своєї діяльності.

Резерви поділяються на :

1.резерви підвищення випуску продукці;

2.резерви збільшення об'єму реалізації;

3.резерви зниження собівартості продукції.

2.3. Спеціальні прийоми економічного аналізу.

2.3.1. Порівняння та його використання в економічному аналізі.

2.3.2. Статистичні прийоми : группування, середні величини, відносні величини, ряди динамики, індекси.

2.3.3. Балансовий та сальдовий прийоми.

2.3.4. Елімінування , як прийоми розрахунку впливу факторів.

2.3.5. Графічні методи.

2.3.6.Економіко-математичні методи.

2.3.1. Порівняння та його використання в економічному аналізі.

Порівняння це прийом, за допомогою якого предмет (явище) ,що вивчається, характеризується через співвідношення з іншими одноякісними предметами або явищами.

Основними базами порівняння є :

o нормативні показники ;

o дані попередніх періодів;

o середні галузеві показники;

o планові показники;

o показники предових підприємств або міжнародні стандарти.

Головна умова використання прийома порівняння – забезпечення порівнюваності порівняних показників.

Порівнювальність забезпечується через :

· нейтрализацію цінового чинника ( перерахунок показників в однакову оцінку);

· нейтрализація можливих кількісних відмінностей (різні обсяги виробництва)

· нейтрализація відмінностей у структурі;

· використання при порівнянні однакових періодів часу;

· виключення інших відмінностей.

2.3.2. Статистичні прийоми : группування, середні величини, відносні величини, ряди динамики, індекси.

Группування є одним із найпоширеніших прийомів єкономічного аналізу.

Группування - розподіл багатьох одиниць об’єкта спостереження на якісно однорідні групи за певними суттєвими для них ознаками.

Группування уможливлює вивчення тих чи інших економічних явищ у їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності, визначення впливу найбільш суттєвих факторів, знаходження тих чи інших закономірностей та тенденцій, які властиві цим явищам та процесам.

Середні величини використовуються в аналізі для узагальнюючої характеристики масових однорідних показників ( середня заробітна плата робітника, середня численність працівників, середня ціна реалізації, тощо.)

Через середні величини характеризують загальний рівень ознаки, що аналізується, коли вона схильна до значних коливань.

Обов'язковою умовою для використання способу середніх величин є якісна однорідність сукупності явищ та факторів, що вивчаються .

Середні величини:

Ø прості арифметичні,

Ø зважені арифметичні,

Ø середні хронологічні,

Ø середні геометричні.

Ø середні гармонічні,

Ø середні квадратичні

Найбільш поширені в економічному аналізі відносні величини : % виконання планового завдання, темпи росту та ін.

Відносні величини  - величини, що виражають кількісне відношення між соціально –економічними явищами.

За формою відносні величини поділяються на коефіцієнти, відсотки, індекси.

Для аналізу зміни економічних явищ і процесів за певний період широко використовуються ряди динаміки.

Ряд динаміки - часова послідовність значень економічних показників.

Це хронологічні, або часові ряди значень показника, які дають змогу аналізувати особливості розвитку того чи іншого економічного явища.

Ряди динаміки можуть бути побудовані за абсолютними, відносними або середніми величинами.

Для досягнення необхідного ступеня вирогідності, показники повинні бути обчислені за єдиною методикою, охоплювати ту саму сукупність об'єктів і єдиний часовий інтервал. Побудовані в такий спосіб динамічні ряди дозволяють застосувати до них відповідні методи математичної статистики. Якщо динамічний ряд, побудований на основі якого-небудь процесу , представити в системі координат, можна одержати криву, функції якої досить точно відображають динаміку даного процесу. Із цією метою найчастіше використовуються парабола, експонента, гіпербола, логістична функція й т.і. Розробка динамічного ряду на основі функцій використовується, як правило, у прогнозуванні.

Простим, але ефективним методом вивчення економічних процесів є індексний, що дозволяє бачити темпи й тенденції розвитку. Для цього можуть використовуватися базисні і ланцюгові індекси.

2.3.3. Балансовий та сальдовий прийоми.

Балансовий прийом використовується для перевірки правильності та повноти розрахунку впливу окремих факторів на зміни результативного показника.

Балансовий прийом - зіставлення взаємопов'язаних показників господарської діяльності

Наприклад :

баланс товарної продукції = залишки готової продукції на початок року + вироблено продукції за рік – залишки готової продукції на кінець року

Сальдовий прийом - різновид балансового прийому. Цим прийомом визначають величину одного фактора, коли відомий вплив усіх інших факторів.

2.3.4. Елімінування , як прийоми розрахунку впливу факторів.

Якщо взаємозв'язок між результативним показником та факторами, що його визначають, має функціональний характер, в аналітичний практиці викоростовують прийоми елімінування.

Наприклад:

Обсяг товарної продукції = кількість випущеної продукції х ціна одиниці пр.

Обсяг товарної продукції= матеріальні витрати х матеріаловіддачу

Елімінування - усунення, виключення впливу всіх, крім одного , факторів на величину результативного показника

В аналітичній практиці широко застосовують такі прийоми елімінування :

- спосіб ланцюгових підстановок;

- спосіб абсолютних різниць;

- спосіб відносних різниць.

Спосіб ланцюгових підстановок полягає у визначенні впливу окремих факторів на зміну величини результативного показника за допомогою поступової заміни базисної величини кожного факторного показника у факторній моделі на фактичну величину у звітному періоді

Факторна модель : У = х1  х2  х3

Таблиця 1

Схема виявлення величини впливу факторів на результативний показник способом ланцюгових підстановок

№ підстановкипараметри
Х1Х2Х3Результативний показникВплив фактора
0х1(б)х2(б)х3(б)У(б)-
1х1(ф)х2(б)х3(б)У(1)У(1) –У(б)
2х1(ф)х2(ф)х3(б)У(2)У(2) –У(1)
3х1(ф)х2(ф)х3(ф)У(ф)У(ф)- У(2)

Порівняння величини результативного показника до та після заміни рівня показника нейтралізує (елімінує) вплив усіх інших факторів , крім одного , та уможливлює визначення впливу змінного фактора на нього.

Підстановок буде стільки, скільки факторів у моделі.

Спосіб абсолютних різниць - вплив факторів розраховується множенням абсолютного відхилення досліджуваного фактора на базісне значення факторів, розміщених праворуч від нього у факторній моделі , і на фактичну величину факторів,розміщених ліворуч від нього.

Факторна модель : У = а1 х  а2 х а3

Вплив першого фактору а1 розраховується множенням абсолютного відхилення по даному фактору а1(ф) – а1(б) на базисний рівень інших факторів а2(б), а3(б).

( а1(ф)-а1(б)) х а2(б)х а3(б)   ф.1

Вплив другого фактору а2 розраховується множенням відхилення по даному фактору а2(ф)-а2(б) на фактичну величину першого фактора а1(ф) та базисні величини послідуючих факторів а3(б).

( а2(ф)-а2(б) ) х а1(ф) х а3(б)   ф.2

Вплив третього фактора а3 розраховується множенням відхилення по даному фактору а3(ф)-а3(б) на фактичні величини попередніх факторів та базові величини послідуючих факторів а1(ф), а2(ф).

 ( а3(ф)-а3(б)) х а1(ф) х а2(ф)    ф.3

таблиця 2

Схема виявлення величини впливу факторів на результативний показник способом абсолютних різниць

ПоказникиБазісніФактичніВідхиленняв тому числі за рахунок
А1А2А3
УУ(б)У(ф)У(ф)-У(б)ф.1ф.2ф.3
А1а1(б)а1(ф)а1(ф)-а1(б)
А2А2(б)А2(ф)а2(ф)-а2(б)
А3А3(б)А3(ф)а3(ф)-а3(б)

Спосіб відносних різниць - розрахунки впливу факторів на результативний показний проводяться виходячи з відносних показників їх зміни, що виражені у відсотках

Методика розрахунку впливу факторів за допомогою способа відносних різниць для моделі У= а1 х а2

Розрахунки представлені на конкретному прикладі в таблиці 3.


Таблиця 3

Аналіз впливу факторів на результативний показник за допомогою способу відносних різниць

ПоказникиФакториБазовіФактич.Темп зрост. в %Розрах. впливу факт.
в %в тис.грн.
Матеріальні витратизміна матер. витрат10001100110110-100=+1010х2000:100=+200
обсяг вир-ва прод-ціїзміна матеріаловіддачі2000165082.582.5-110=-27.5-27.5 х2000:100=-550
Ітогохххх-17.5-350

Перевірка правильності впливу факторів : алгебраїчна сума % впливу факторів повинна дорівнювати темпу зміни результативного показника.

+10 % – 27.5% = 82.5% -100%

-17.5% = - 17.5%

2.3.5. Графічні методи.

В економічному аналізі велику роль відіграють так звані графічні способи, відмітною рисою яких є їхня наочність. Графіки , на відміну від табличного матеріалу, дають узагальнюючу характеристику стану або розвитку досліджуваного явища. На графіку виразніше виявляються тенденції й взаємозалежність досліджуваних показників.

Основні форми графіків, що використовуються в економічному аналізі - діаграми. Діаграми за формою бувають стовпчикові, кругові, лінійні,фігурні, тощо.

За змістом розрізняють діаграми порівняння, структурні, дінамічні, графіки зв’язку, тощо.

2.3.6.Економіко-математичні методи.

Ефективність застосування економіко-математичних методів у моделях реалізації завдань аналітичного дослідження базується на широкому використанні засобів автоматизованої обробки відповідних інформаційних даних, що створює передумови одержання якісної інформації, потрібної для розробки науково обгрунтованих управлінських рішень

Питання до теми :

1. Що розуміють під методом економічного аналізу?

2. Що таке середні та відносні величини, їх види та особливості використання в економічному аналізі?

3. Що таке ріди динаміки? Які показники використовуються для аналізу рядів динамики? Методика їх розрахунку?

4. У чому полягає суть балансового способу та сфера його застосування в економічному аналізі?

5. Що таке елімінування? Які прийоми відносяться до прийомів елімінування?

6. У чому полягає суть та значення способу ланцюгових підстановок?

Яка техніка використання даного способу?

7. У чому полягає суть та значення способу абсолютних різниць?

8. У чом полягає суть та значення способу відносних різниць?


тема 3. Організація та інформаційна база економічногоаналізу

План

3.1. Організація аналітичної роботи.

3.2. Інформаційна база економічного аналізу.

Література : 7, 8, 10, 11,16, 17.

3.1. Організація аналітичної роботи.

Етапи проведення аналітичної роботи:

v підготовчий

v аналітичний

v завершальний

Підготовчий етап :

1. Розробка плану та програми аналітичної роботи;

2. Вибір і визначення загального стану об’єкта дослідження;

3. Формування цілей та завдань аналізу і напрямків використання його

результатів;

4. Розробка системи синтетичних та аналітичних показників;

5. Розподіл роботи між аналітиками;

6. Розробка макетів і форм аналітичних таблиць,графіків,схем;

7. Перевірка достовірності джерел інформації;

Аналітичний етап:

1. Збирання та опрацювання необхідної інформації;

2. Перевірка повноти і вірогідності звітних даних;

3. Визначення загальних відхилень величин показників виконання завдань від базових;

4. Виявлення взаємодіючих факторів і обчислення їхнього впливу на зміну величини показників;

5. Виявлення зайвих витрат і невикористаних можливостей підвищення ефективності виробництва.

Завершальний етап:

1. Проведення підсумкової оцінки діяльності і узагальнення результатів аналізу;

2. Розробка висновків і пропозицій щодо прийняття належних управлінських рішень за результатами аналізу;

3. Розробка організаційно-технічних заходів щодо усунення недоліків, підвищення ефективності використання виявлених резервів;

4. Контроль за виконанням висунутих пропозицій.

3.2. Інформаційна база економічного аналізу.

Класіфікація інформації яка використовується у економічному аналізі, проводиться по джерелам її формування та напрямкам використання.

           Джерела формування економічної інформації


Законодавство   Нормативно-     бухгалтерський             статистичний

України              справочні          облік та звітність          облік та

                           документи                                                звітність

         директивні                             плани,проекти             позаоблікові

      документи                       прогнози,                    джерела

                                               калькуляції

Виходячи з джерел формування інформація класифікується за слідуючими видами:

- законодавча;

- директивна;

- нормативно-справочна;

- планова;

- облікова;

- позаоблікова.

Уся інформація, яка використовується в аналітичній роботі повинна бути перевірена і достовірна.


ТЕМА 4. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг

План

4.1.  Задачі аналізу виробництва продукції, робіт, послуг та інформаційна база аналізу.

4.2. Загальна оцінка динаміки і виконання бізнес-плану по виробництву та реалізації продукції.

4.3. Аналіз впливу факторів на відхилення від плану по обсягу реалізації продукції.

4.4. Аналіз виконання бізнес-плану по асортименту та структурі

випуску продукції.

4.5. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг виробництва