Скачать

Страховий ринок України

Вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

( ХІЕРВМ )

Контрольна робота

з дисципліни Страхування

Виконав студент ІІІ курсу заочного відділення економічного факультету

за спеціальністю „ Облік і аудит “

Півторонос Є.М.

Лубни 2008 рік


І поточний модульний контроль

Частина 1 (2 бали)

Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: дайте короткі відповіді:

1. Дайте визначення страхового захисту як економічної категорії.

Страховий захист – економічні, перерозподільні відносини, що складаються у процесі запобігання, подолання й відшкодування збитків, завданих конкретним об’єктам: матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров’ю громадян, тощо. (0,4 б)

2. Назвіть відомі Вам види обов’язкового страхування в Україні.

1. Медичне страхування.

2. Страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини.

3. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

4. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

5. Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до шарій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.

6. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.

7. Страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. (0,4 б)

3. Дайте визначення страхового фонду та назвіть його ознаки.

Страховий фонд – сукупність натуральних запасів і фінансових резервів суспільства, призначена для попередження, локалізації і відшкодування збитків завданих стихійними лихами, нещасними випадками та іншими надзвичайними подіями.

Ознаки страхового фонду:

- цільовий характер фонду;

- розкладання збитків серед широкого кола учасників;

- обопільна сумлінність страховика і страхувальника;

- використання франшизи (умовної та безумовної);

- суброгації та контрибуції. (0,4 б)

4. Дайте визначення страхового ринка.

Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист і на якому формуються попит і пропозиція на цю послугу. (0,4 б)

5. Розкрийте мету та завдання державного нагляду за страховою діяльністю.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюють з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і захисту інтересів страхувальника.

Орган нагляду за страховою діяльністю має такі конкретні завдання:

- видача ліцензій страховикам на право здійснювати страхову діяльність та перевірка щодо додержання ними видів страхування і перестрахування, передбачених ліцензіями;

- планові, тематичні та комплексні перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність та достовірності їх звітності;

- методичне забезпечення (згідно зі своєю компетенцією) роботи страховиків;

- розробка проектів актів законодавства з питань страхової діяльності та рекомендацій для захисту фінансових інтересів страховиків і страхувальників;

- прийом нормативних актів з питань страхової діяльності;

- аналіз додержання об’єднаннями страховиків чинного законодавства;

- контроль за платоспроможністю страховиків згідно зі взятими страховими зобов’язаннями;

- забезпечення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової діяльності та підвищення ефективності державного страхового нагляду;

- установлення правил формування й розміщення страхових резервів, а також (за погодженням з Мінстатом) правил їх обліку та показників звітності;

- розробка та контроль за дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і звітності, а також форм статистичної звітності для страховиків;

- аналіз стану та тенденцій розвитку страхової діяльності в Україні, узагальнення практичного досвіду страховиків;

- організація заходів щодо професійної підготовки та перепідготовки фахівців зі страхової діяльності, а також роботи круглих столів, нард, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

- налагодження міжнародного співробітництва в галузі страхової діяльності, вивчення, узагальнення й поширення світового досвіду в цій справі, виконання міжнародних договорів України з питань страхування;

- інформаційно-роз’яснювальна робота через пресу, телебачення та інші засоби масової інформації з питань страхової діяльності;

- розгляд пропозицій та запитів громадян з питань, що належать до його компетенції;

- управління майном, яке перебуває в загальнодержавній власності і належить підприємствам, установам й організаціям, які входять до сфери його управління;

інші функції з управління майном, передбачені чинним законодавством. (0,4 б)

Частина 2 (2 бали)

Алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання : визначте правильну відповідь з наведених нижче:

ПитанняВідповідь
1Необхідність страхового захисту має кілька аспектів: а) глобальний; б) загальнонаціональний; в) природний; г) цивільнийа, б
2Основними галузями страхування є: а) особове страхування юридичних осіб; б) цивільне страхування; в) страхування відповідальності; г) страхування від нещасних випадківа, г
3Обов’язковими об’єднаннями страховиків в Україні є: а) Авіаційне страхове бюро; б) Ліга страхових організацій в Україні; в) Ллойд; г) Загальнодержавний фонд страхових гарантійа
4Методом управління страховими ризиками є: а) нагляд; б) спостереження; в) поглинання; г) моніторингб
5Страховими посередниками є: а) брокери; б) дилери; в) актуарії; г) аджастериа

Частина 3 (2 бали)

Частково творчий і алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо:

1. Першими письмовими свідченнями про страхування, що дійшли до наших часів, були датовані 67 р. до н. е., стосувалися вони Стародавнього Риму. За пропозицією народного трибуна Авла Габнія в зазначеному році, боротьбу з піратами було доручено полководцю Помпею, який реалізував цей проект досить успішно. У 1911 році на Буковині було створено «Товариство взаємного страхування життя і пенсій «Карпатія». В 1925 р. з’явилося «Положення про державне страхування в СРСР», Закон України «Про страхування» 1996 рік; Закон України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 року. (0,4 б)

2. Існують такі теорії походження джерел формування страхового фонду: запаси, які не спожиті у поточному періоді; запаси товарно-матеріальних та грошових засобів, внески роботодавців та найманих працівників, внески підприємців, закупівля державою стратегічно важливих ресурсів, продуктів, золота, дорогоцінних металів, вільно конвертованої валюти, внески комерційних банків та внески страхувальників (як юридичних так і фізичних осіб). (0,4 б)

3. В залежності від форми залучення до страхової спільноти страхування підрозділяється на загальнодержавне та комерційне. (0,4 б)

4. Страховий ринок класифікують за такими критеріями: територіальний, галузь страхування, форми власності, доступ на «жорсткий ринок», співвідношенням попиту та пропозиції, організаційна структура. (0,4 б)

5. Органом, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю є Міністерство Фінансів України. (0,4 б)

Частина 4 (6 балів)

Репродуктивний рівень пізнання

Умови виконання завдання: визначте, чи є правильним приведене нижче твердження:

Відповідь
1Страховий фонд страхової компанії формується у натуральній та грошовій формітак
2Страховий платіж – це грошова сума, яку страховик виплачує страхувальнику при настанні страхового випадкутак
3Страховиками можуть бути фізичні та юридичні особині
4Страховими оцінниками ризику є: аджастери, андеррайтери, актуаріїтак
5Основними характеристиками страхового ризику є ймовірність та випадковість настання страхового випадкутак
6Здійснення страхування не передбачає обов’язкового отримання ліцензіїні
7Страхування передбачає перерозподіл ризику усіх учасників страхування на одного страхувальникані
8Ведення Єдиного державного реєстру страховиків покладено на Міністерство економіки та з питань фінансового ринкуні
9Темпи зростання страхових виплат в Україні постійно перевищують темпи зростання страхових платежівні
10На страховому ринку України найбільшою є частка страхування відповідальностіні
11Абандон – це форма здійснення страхової виплати, що передбачає капіталізацію страхової сумині
12Франшиза – це спеціальна пільга, що надається страхувальнику страховикомні
13Страхові компанії можуть бути створені у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства із додатковою відповідальністю, повного та командитного товаристватак
14Аварійний комісар відповідно до чинного законодавства з’ясовує причини настання страхового випадкутак
15Навантаження в структурі страхового тарифу є основним ціноутворюючим елементомні

Частина 5 (5 балів)

Творчий рівень пізнання

Умови виконання завдання: логічно обґрунтуйте відповідь на поставлене завдання:

1. Чим на Вашу думку викликана необхідність існування страхування в сучасному суспільстві? Необхідність існування страхування в сучасному суспільстві викликана збільшенням кількості ризиків. (1б.)

2. Навіщо державою запроваджується обов’язкова форма здійснення страхування? Тому, що у випадку об’єктів державного значення страхувальник не може визначити страхувати йому цей об’єкт чи ні. (1б.)

3. У чому Ви бачите шляхи покращення стану страхування в Україні? У зменшені корумпованості страховиків, у зменшені розмірі страхових гонорарів, у роз’яснені населенню необхідності певних видів страхування. (1б.)

4. Яка з існуючих організаційних форм страхового фонду, на ваш погляд, є найбільш прогресивною і чому? Найбільш прогресивною формою є децентралізовані фонди самострахування домогосподарств та підприємств, установ, організацій, тому що в цьому разі сума відшкодування визначається вартістю втраченого майна, яке знаходиться у приватній власності громадянина, а не державним регулюванням. (1б.)

5. Зробіть економічне обґрунтування тези щодо неможливості перевищення страховою сумою реальної вартості об’єкта страхування при майновому страхуванні. По-перше страхова сума не повинна перевищувати страхову вартість об’єкта з метою уникнення здійснення майнового страхування, при якому страхувальник міг би збагачуватись. По-друге такий запобіжний захід повинен унеможливити знищення власного майна та отримання за нього надмірної компенсації. (1б.)

Частина 6 (3 бали)

Частково творчий рівень з елементами алгоритмічного

Умови виконання завдання: знайдіть відповідність показників з групи А показників з групи Б:

Група АГрупа Б
АПоняттю страховий платіж відповідає1Страховий ризик
БГрошова сума, в межах якої страховик здійснює виплати при настанні страхового випадку2Попередження неплатоспроможності страховиків
ВСтраховий захист3Страхова премія
ГМінімальний розмір статутного фонду страховика4Страхове відшкодування
ДСума, що виплачується страховиком при настанні страхового випадку5Майновий
ЕОсновні риси страхування6Ллойд
ЖЗалучення до страхової спільноти якомога більше страхувальників має назву7Спосіб розподілу збитків
ЗВидачею дозвільних документів на здійснення страхової діяльності в Україні займається8100 тис. євро
ІНайбільш відомим об’єднанням страховиків в Україні є91000 тис.
ИСтрахування1010000 тис. євро
КВідома з ХVІІ ст. корпорація страховиків11Замкнутий розклад збитків
ЛЯкщо дійсна вартість майна складає 1000 тис. євро, то страхова сума не повинна перевищувати12Зворотність коштів
МСтраховий ринок13Розклад збитків у просторі
НПринцип обов’язкового страхування14Ліга страхових організацій України
ОМета державного нагляду за страховою діяльністю15Спеціально уповноважений орган
16Національний
17Страхова сума
18Своєчасна сплата страхових внесків
19Нормування страхового забезпечення
20Відносини із подолання та локалізації наслідків стихійних явищ та катастроф
А4
Б17
В3
Г8
Д17
Е1, 3, 4, 17, 13
Ж19
З15
І14
И1, 20, 7
К6
Л9
М5, 16
Н18
О2

ІІ поточний модульний контроль

Частина 1 (2 бали)

Творчий та частково алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: дайте короткі відповіді:

1. Розкрийте сутність та особливості особистого страхування. Особисте страхування – це різновид страхування, призначений для забезпечення страхового захисту особистих доходів громадян у результаті здійснення ризиків, пов’язаних із життям або станом їхнього здоров’я. Існує багато видів особистого страхування. Класифікація їх може здійснюватися за різними критеріями:

- згідно із законами держави – обов’язкове і добровільне;

- за характером ризику – страхування на випадок дожиття або смерті, на випадок втрати працездатності, страхування медичних витрат;

- щодо кількості осіб, зазначених у договорі, - індивідуальне, колективне;

- за тривалістю страхового забезпечення – короткострокове (менше одного року), середньострокове (1- 5 років), довгострокове (5-15 і більше років);

- за формою виплати страхового забезпечення – з одноразовою виплатою страхової суми, з виплатою ренти;

- за формою сплати страхових внесків – з одноразовою страховою премією, з періодичною сплатою страхових внесків.

Нині найчастіше виділяють такі основні види особистого страхування:

- страхування життя;

- страхування від нещасних випадків і хвороб;

- медичне страхування, які можуть мати багато видів.

Основними подіями, на випадок яких здійснюється страхування є :

- дожиття до закінчення терміну страхування;

- вік;

- втрата здоров’я внаслідок нещасного випадку;

- смерть або втрата здоров’я в результаті обумовлення в договорі страхування подій. (0,4 б)

2. Назвіть особливості страхування сільськогосподарського врожаю. Найбільш ризиковим є вирощування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень. Правильно організована система страхування врожаю сільськогосподарських культур відіграє важливу роль у розвитку сільськогосподарського виробництва, особливо рослинництва.

Сільське господарство як самостійна галузь економіки має суттєві особливості, які впливають на проведення страхування, а саме: залежність сільськогосподарського виробника від природно-кліматичних чинників, сезонність виробництва та тривалість виробничого циклу, склад і структура сільськогосподарських виробничих фондів. (0,4 б)

3. Розкрийте сутність та особливості страхування відповідальності. Страхування відповідальності – галузь страхування, де об’єктом виступає відповідальність перед третіми особами, яким може бути спричинено збиток внаслідок яких-небудь дій або бездіяльності страхувальника, тобто це страхування збитків.

Страхування відповідальності вирізняється особливими рисами пов’язаними з тим, що:

- в страхуванні відповідальності завжди беруть участь три сторони: страховик, страхувальник і третя особа, яка є наперед невідомою;

- відшкодування торкається як матеріального збитку, так і шкоди, завданої життю і здоров’ю третіх осіб, яким в силу закону або за рішенням суду здійснюються відповідні виплати, що компенсують понесений збиток.

Збитки мають деякі особливості:

- причина – ненавмисні дії страхувальника;

- відповідність повинна бути визначена законодавчо;

- спричинені третім особам, а не самому страхувальнику;

- договором зазвичай не визначається конкретна страхова сума, а оговорюється тільки верхня границя розміру відшкодування (ліміту відповідальності страховика). (0,4 б)

4. Назвіть обов’язкові види особистого страхування: Страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування. (0,4 б)

5. Назвіть обов’язкові види майнового страхування. Обов’язкові види майнового страхування:

- авіаційне страхування цивільної авіації;

- страхування засобів водного транспорту;

- страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур, цукрових буряків і сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності;

- страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;

- страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і газ»;

- страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

- страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), яка є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

- страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно переліком тварин, встановленим Кабінетом Міністрів України;

- страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих, або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб. (0,4 б)

Частина 2 (2 бали)

Алгоритмічний рівень пізнання

Умови виконання завдання: визначте правильну відповідь з наведених нижче:

ПитанняВідповідь
1Франшиза буває таких видів: а) проста; б) складна; в) умовна; г) умовно-постійна; д) безумовна.в, д
2До видів обов’язкового страхування відповідальності в Україні не відносяться: а) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; б) страхування транспортних засобів; в) страхування собак; г) страхування професійної відповідальностів
 • Астрономии
 • Банковскому делу
 • ОБЖ
 • Биологии
 • Бухучету и аудиту
 • Военному делу
 • Географии
 • Праву
 • Гражданскому праву
 • Иностранным языкам
 • Истории
 • Коммуникации и связи
 • Информатике
 • Культурологии
 • Литературе
 • Маркетингу
 • Математике
 • Медицине
 • Международным отношениям
 • Менеджменту
 • Педагогике
 • Политологии
 • Психологии
 • Радиоэлектронике
 • Религии и мифологии
 • Сельскому хозяйству
 • Социологии
 • Строительству
 • Технике
 • Транспорту
 • Туризму
 • Физике
 • Физкультуре
 • Философии
 • Химии
 • Экологии
 • Экономике
 • Кулинарии
 • Подобное: