Скачать

Розвиток ринку страхових послуг в Україні


ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:“Розвиток ринку страхових послуг в Україні”


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

1.1 Страховий ринок та його структура

1.2 Роль посередників на страховому ринку

1.3 Об'єднання страховиків та його функції

1.4 Державне регулювання страхової діяльності

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

2.1 Загальна характеристика страхового ринку України

2.2 Аналіз фінансово-економічних показників діяльності страхового ринку України

2.3 Особливості проведення перестрахувальних операцій

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

3.1 Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків

3.2 Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Побудова ринкової моделі економіки шляхом проведення економічних реформ, відновлення приватних засад у господарюванні і формування приватного підприємництва зумовили посилення уваги до інституту страхування як соціально-економічного механізму захисту господарської діяльності від руйнівної дії стихійного лиха, нещасних випадків, несприятливих змін ринкової кон’юнктури тощо. Крім того, небезпека вказаних факторів може зашкодити матеріальним об’єктам життєдіяльності фізичних осіб.

Як засвідчує аналіз історії та сучасного становлення інституту страхування, воно є обов’язковим елементом кожної економічної і соціальної системи суспільства. Без розвинутої системи страхування економіка успішно функціонувати не може. Майнове страхування має стати одним із основних механізмів поновлення порушених майнових інтересів осіб у випадках непередбачуваних природних, техногенних та інших явищ , що позитивно впливає на зміцнення фінансів держави.

Особливо актуальною є проблема формування та подальшого розвитку страхового ринку для країн із перехідною економікою, зокрема, для України, де в ХХІ столітті відбуваються кардинальні зміни в економічній системі. Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у галузі страхування для подальшого розвитку ринку страхування України, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство.

Дослідження проблеми розвитку страхування охоплює економічні, правові і соціальні аспекти та має вкрай важливе значення як з теоретичної, так і з практичної точок зору.

Створення сприятливих умов для розвитку страхування в Україні потребує проведення глибоких теоретичних досліджень та надання наукових рекомендацій, які можуть стати важливим чинником ефективного функціонування національного страхового ринку. Дослідження механізму використання потужного потенціалу страхування у ринковій економіці дозволить повніше використовувати його в умовах України.

Дослідженню страхових правовідносин, зокрема майнових, були присвячені праці представників дореволюційної доби. Зокрема це роботи В.Р.Ідельсона, Д.І.Мейєра, Г.Ф.Шершеневича тощо. Правові питання майнового страхування в економічних зв’язках радянського періоду частково висвітлювалися: Є.Н. Гендзехадзе, К.О. Граве, Л.А. Лунцем, О.С.Іоффе,

В.К. Райхером, В.І.Серебровським, В.М. Яковлєвим та ін.

Значний внесок у розв’язання проблем страхових правовідносин був зроблений представницею сучасного періоду М.Я.Шиміновою. Також, питанням страхових правовідносин було присвячено праці В.В. Аленичева, Д.А. Петрова, Є.О.Суханова.

В останні роки відчувається значна зацікавленість українських вчених-правознавців правовими проблемами страхових правовідносин. Аналізу страхових правовідносин присвячені праці Є.М. Білоусова, В.В. Луця,

В.П. Янішена.

В дослідженні було опрацьовано монографії, зокрема, - В.Д.Базилевича, О.Д.Василика, А.А. Гвозденка, О.Д.Заруби, М.С. Клапківа, Ф.В. Коньшина, Л.І. Рейтмана, С.С.Осадця та ін., присвячені страхуванню в сфері економіки.

Разом з тим теоретичні проблеми становлення і розвитку страхових майнових правовідносин в Україні висвітлені недостатньо і потребують поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення умов для забезпечення ефективного функціонування національного ринку страхових послуг у період становлення ринкової економіки, адаптація світового досвіду у галузі страхування відповідно до національних особливостей, становлення в Україні цивілізованого страхового ринку, що забезпечить успішне здійснення економічних реформ, стабільний розвиток національної економіки, подальшу інтеграцію у світове господарство, розвиток світової економіки та міжнародних відносин.

Реалізація мети дослідження обумовлює необхідність вирішення таких завдань:

- виявлення сутності й функцій страхування у ринковій економіці, обґрунтування необхідності страхового захисту та визначення ролі категорії страхування у системі економічних відносин;

- висвітлення структури страхування та механізму взаємодії його суб’єктів у ринковій економіці;

- характеристика міжнародного ринку страхування за макроекономічними показниками, висвітлення практики страхування у країнах із ринковою економікою для практичного застосування в умовах України;

- визначення на основі порівняльно-правового аналітичного дослідження систем правового забезпечення та методів впливу держави на страховий ринок основних напрямів удосконалення національного законодавства, його адаптації та гармонізації до європейських норм і стандартів, вдосконалення способів і форм державного регулювання страхової діяльності в Україні ;

- систематизація структури, оцінка сучасного стану й тенденцій розвитку національного ринку страхування в умовах переходу до економіки ринкового типу, визначення форм і напрямів страхової діяльності, що найбільше відповідають сучасному соціально-економічному стану, потребам держави та усіх ринкових суб’єктів.

Об’єктом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин розвинутих країн світу. Як у теоретичному, так і в практичному плані дослідження, насамперед, орієнтоване на вирішення найбільш актуальних проблем та визначення шляхів розвитку страхування в Україні у період переходу до економіки ринкового типу на основі адаптації світового досвіду у галузі страхування відповідно до особливостей національного ринку.

Предмет дослідження – страхування в умовах ринкової економіки, шляхи адаптації світового досвіду з позиції реалізації національних інтересів України.

Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, метод теоретико-емпіричного аналізу, метод порівняння макроекономічних показників та системний підхід до вивчення економічних процесів та сукупності фінансово-економічних відносин, що виникають із приводу надання та одержання страхового захисту, порівняльні економічно-правові аналітичні дослідження.


РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

1.1 Страховий ринок та його структура

Існування повноцінного ринку страхування є важливою умовою для підвищення добробуту населення та сталого економічного зростання. В Україні цей сектор знаходиться на ранній стадії свого розвитку і має деякі проблеми. Тому подальший його розвиток має набути пріоритетного значення в економічній та соціальній аспектах політики держави.

Проведення економічної реформи і структурної перебудови економіки обумовлює необхідність подальшого розвитку національного страхового ринку як складової частини фінансового ринку України, що сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання і забезпечує відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та інших непередбачених подій, що негативно впливають на добробут населення, діяльність суб'єктів господарювання і держави.

У сучасній економіці через страхування реалізується державна політика соціально-економічного захисту населення, а також формуються значні інвестиційні ресурси.

Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки. Міжнародна кооперація в страхуванні сприяє функціонуванню таких секторів економіки, як міжнародна торгівля, перевезення, авіація, космонавтика і туризм.

Сучасний страховий ринок формується в умовах поступового підвищення базових макроекономічних показників, зокрема зростання валового внутрішнього продукту, низькі темпи інфляції, стабільність національної валюти, що дає змогу забезпечити динамічний його розвиток. Крім позитивних макроекономічних показників, існують такі передумови розвитку національного страхового ринку:

· поступове зростання доходів населення з тенденцією до подолання низького рівня платоспроможності;

· підвищення заінтересованості юридичних та фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів;

· збільшення кількості прибуткових підприємств;

· законодавче запровадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

· розвиток ринків фінансових послуг (у тому числі фондового ринку) та формування національної системи іпотечного кредитування;

· запровадження системи недержавного пенсійного забезпечення.

Однак існують також негативні чинники, які стримують розвиток ринку страхових послуг:

· недосконалість захисту прав споживачів страхових послуг;

· низький рівень співвідношення страхових платежів з відрахуванням платежів, переданих на перестрахування українським страховикам, і валового внутрішнього продукту, незначна клієнтська база страховиків, а також зосередження страхової діяльності переважно на майновому страхуванні юридичних осіб;

· нерозвиненість довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та відсутність правового регулювання діяльності страховиків у сфері обов'язкового медичного страхування;

· недостатність надійних фінансових інструментів для інвестування;

· велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку;

· використання страхового ринку суб'єктами господарювання для оптимізації оподаткування та витоку коштів за кордон;

· недостатній рівень кадрового та наукового забезпечення страхового ринку;

· низький рівень страхової культури населення.

Для визначення економічного змісту поняття "страховий ринок" до-цільно використовувати системний підхід. Будь-який ринок – це система, що складається зі взаємопов'язаних елементів, відносин, організованих для до-сягнення певної мети. Ця система володіє притаманними їй властивостями та кількісними характеристиками, і головне завдання системного підходу при визначенні поняття "страховий ринок" полягає у розгляді всіх складових рин-ку, орієнтації на аналізі взаємозв'язку елементів. У спеціалізованій літературі зі страхування пропонується значна кількість визначень "страховий ринок" (Таблиця.1.1). Оскільки страхування це відносини, пов'язані з формуванням і вико-ристанням цільових фондів грошових коштів, часто зміст страхового ринку ототожнюється з дослідженням тільки економічної основи страхування.

Таблиця 1.1

Підходи до тлумачення поняття "страховий ринок"

АвториВизначення страхового ринкуКоментар

І. Краснова

В.В. Шахов

В.Б. Гомелля

Певний економічний простір, де

формуються попит на специфічну

послугу, народжується пропозиція

цієї послуги та створюються умо-

ви для реалізації послуги.

Зроблено акцент на визна-ченні страхування як части-

ни економічних відносин. Підкреслено, що визначаль-

ним чинником існування

страхового ринку є наявність

страхової послуги.

О.А. Гвозденко

Сукупність економічних відносин

з купівлі-продажу страхової пос-

луги, що виражається в захисті

майнових інтересів фізичних та

юридичних осіб при настанні стра-

хових випадків за рахунок грошо-

вих внесків страхувальників.

Зроблено акцент

на визначенні поняття

"страхова послуга".

В.В. Шахов,

Б.Ю. Сербінов-

ский,

Т.А. Ротова,

Л.С. Руденко

Форма організації грошових відно-

син з формування та розподілу

страхового фонду для забезпечен-

ня страхового захисту суспільства,

а також сукупність страхових ор-

ганізацій, які беруть участь в на-

данні відповідних послуг.

Страховий ринок, перш за все, визначається сукупністю страхових організацій, які беруть участь у розподілі страхових фондів іформують

грошові відносини у цій галузі. Не порушено питання про існування потреби у страховій послузі та її специфіку.

Л.Е. Рейтман, Т.А. Ротова, Л.С. Руденко

Система економічних відносин,

складова сфера діяльності страхо-

виків і перестраховиків на певній

території по наданню відповідних

страхових послуг страхувальни-

кам. Гнучка система страхових

послуг пристосована до інтересів

страхувальників.

Визначає ринок як систему економічних відносин і ро-бить акцент на тому, що сама система страхування визна-чає попит та пропозицію, до

того ж ця система змі-

нюється за інтересами попи-

ту. Визначення вказує на те-

риторіальні межі страхового

ринку.

А.К. Шихов

Сфера специфічних відносин, що

виникають між страхувальниками,

які потребують через можливе ви-

падкове настання несприятливих

подій страхового захисту своїх

майнових інтересів, і страховика-

ми, що забезпечують його за раху-

нок використання ними страхових

фондів, сформованих із сплачува-

них страхувальниками грошових

внесків.

Основний акцент робиться на розкритті суті страхової

послуги та економічних від-

носинах, що виникають при

цьому. Це визначення як-

найповніше розкриває понят-

тя страхового ринку. Недолік

наведеного визначення –

прагнення звести в одному

визначенні в сукупності еко-

номічні, правові та страхові

аспекти.

Ю.М. Жу-равльов

Система економічних відносин,

яка становить сферу діяльності

страховиків і перестрахувальників

в даній країні, групі держав та в

міжнародному масштабі по надан-

ню відповідних страхових послуг

страхувальникам. Разом з тим ав-

тор виділяє і термін "обмежений

страховий ринок". Якщо страху-

вання або перестрахування не мо-

жуть бути розміщені на страхово-

му ринку якої-небудь іншої країни

повністю, то такий ринок є обме-

женим.

Акцентується на територі-

альних межах страхового

ринку.

А.В. Криворуч-ко

Сфера фінансово-економічних від-носин між страховиками і страху-

вальниками з надання страхових послуг і захисту майнових інтере-

сів юридичних осіб і громадян, а також зі здійснення відповідної фінансової діяльності у межах чинного законодавства з боку комерційних страхових компаній і фірм чи державних організацій.

Акцентується на фінансовій

діяльності в межах страхово-

го ринку.

Л.О. Орленюк-

Малицька,

О.Д. Вовчак,

Т.А. Ротова,

Л.С. Руденко,

В.Д. Базилевич

Особлива сфера грошових відно-

син, де об'єктом купівлі-продажу є

специфічна послуга – страховий

захист і на якому формуються по-

пит та пропозиція на цю послугу.

Акцентується на розкритті

суті страхової послуги –

страхового захисту.