Скачать

Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами

Курсова робота

на тему: «Призначення та сутність обліку затрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами»


Вступ

Актуальність теми. Одним із реальних шляхів виходу нашого суспільства із кризисного стану, оновлення не лише економічної, але і соціальної сфери життя є радикальна реформа господарського механізму. У зв'язку з цим доцільно підкреслити, що для економіки, яка стала на шлях розвитку здорових ринкових стосунків, відповідних існуючим в розвинутих країнах, і в якій кардинально змінюються форми і методи господарювання, актуальною проблемою стає оптимізація виробничих процесів і, зокрема, вдосконалення процесу управління поточними витратами.

У теперішній час умови діяльності виробничих підприємств істотно змінилися. Зростання конкуренції різко підвищили вимоги до ефективності управління ними. При цьому оптимальна величина поточних витрат має забезпечувати підприємству одержання достатньої суми прибутку, яка б забезпечила умови для його подальшого розвитку, задоволення соціальних запитів працівників. З одного боку, зменшення витрат підвищує економічну ефективність діяльності виробничого підприємства, але з іншого – може призвести до погіршення якості пропонованих послуг, що викликає зниження конкурентоспроможності і скорочує обслуговуваний сектор споживчого ринку. Усе це потребує необхідність вдосконалення механізму управління поточними витратами на рівні виробничого підприємства, чим і обумовлюється актуальність обраної теми.

Теоретичні і методологічні основи управління витратами знайшли своє відображення в роботах О.Ф. Аксененка, М.І. Баканова, П.С. Безруких, А.Р. Бернвальда, В.Б. Івашкевіча, М.В. Кужельний, С.О. Ніколаєвої, П.П. Новіченка, В.А. Павлової, С.С. Сатубалдіна, Я.В. Соколова, С.А. Стукова і ін. Ряд питань по темі дослідження викладені в роботах зарубіжних учених: К. Друрі, Б. Нідлза, Г. Сігела, Ч. Хорнгрена і ін.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування науково-методичних і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління поточними витратами.

Для досягнення поставленої мети в рамках дослідження сформульовано і вирішено наступні наукові завдання, які визначили логіку та структуру курсової роботи:

· дослідження сутності поточних витрат виробничих підприємств;

· аналіз наукових підходів до управління поточними витратами;

· дослідження стану управління поточними витратами в виробництві;

· комплексна оцінка ефективності управління поточними витратами на підприємствах;

· обґрунтування механізму прийняття рішень щодо управління поточними витратами на основі моделювання ситуацій;

· розробка механізму управління поточними витратами із застосуванням універсальних нормованих графічних моделей.

Об'єктом дослідження є процес управління поточними витратами на підприємстві ВАТ «Черкасихліб».

Предметом дослідження виступають теоретичні положення, методи та методичні підходи щодо формування механізму управління поточними витратами виробничих підприємств на основі універсальних нормованих графічних моделей.

Структура курсової роботи.

Робота виконана на 50 сторінках машинописного тексту, містить 12 таблиць, 5 рисунків, список використаних літературних джерел становить 15 найменувань.

Інформаційно-методологічна база досліджень курсової роботи– звітні документи ВАТ «Черкасихліб» за 2009–2010 роки, інформація Інтернет-сайтів підприємств України по виробництву та реалізації хліба в Україні.


1. Теоретичні аспекти обліку витрат на виробництво

1.1 Призначення та сутність витрат на виробництво продукції

У сучасних економічних умовах особливе значення має своєчасне, повне й достовірне визначення фактичних витрат на виробництво та збут продукції, а також контроль за використанням ресурсів і грошових засобів.

Собівартість промислової продукції (робіт, послуг) – це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут. Витрати на виробництво утворюють виробничу (заводську) собівартість, а витрати на виробництво і збут – повну собівартість промислової продукції. Перелік включених до собівартості поточних витрат визначено статтею 9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Витрати на виробництво валової продукції (чи собівартість валової продукції) характеризують витрати поточного періоду на виробництво промислової продукції (робіт, послуг). (4)

Метою обліку собівартості продукції є своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом і збутом продукції, обчислення фактичної собівартості окремих видів та всієї продукції, а також контроль за використанням матеріальних, трудових та грошових ресурсів.

Дані обліку витрат використовуються для оцінки та аналізу виконання планових показників, визначення результатів діяльності структурних підрозділів та підприємств в цілому, фактичної ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на розвиток та удосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних розрахунків.

У зв'язку з цим повинно бути забезпечене повне зіставлення планових та звітних даних щодо складу і класифікації витрат, об'єктів і одиниць калькулювання, методів розподілу витрат за планованими (звітними) періодами. (6)

Витрати на виробництво класифікуються за такими ознаками:

Таблиця №1

ОзнакиВитрати
1За місцем виникнення витратВитрати виробництва, цеху, дільниці, служби
2За видами продукції, робіт, послугВитрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, валову, товарну, реалізовану продукцію
3За видами витратВитрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції
4За способами перенесення вартості на продукціюВитрати прямі, непрямі
5За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витратВитрати умовно-змінні, умовно-постійні
6За календарними періодамиВитрати поточні, одноразові