Скачать

Особливості перекладу англійського інфінітиву в функції обставини в газетних текстах

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1.

1.1 Поняття перекладу

1.2 Безособові форми дієслова

1.3 Граматичні особливості інфінітиву

1.4 Синтаксичні функції інфінітиву

1.5 Способи перекладу інфінітиву у функції обставини

1.6 Перекладацькі трансформації

Розділ 2. Практичний розділ. Аналіз речень в газетних текстах

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Тема даної курсової роботи - «Особливості перекладу англійського інфінітиву в функції обставини в газетних текстах». Тема являється досить актуальною, оскільки перекладач досить часто зустрічається з проблемою перекладу англійського інфінітиву в функції обставини.

Мета даної курсової роботи полягає в дослідженні та вивченні особливостей перекладу англійського інфінітиву в функції обставини.

Причина вибору даної теми для дослідження у курсовій роботі полягає в значному інтересі дослідників до вивчення цієї теми. Проблему перекладу англійського інфінітиву в функції обставини найглибше, на наш погляд, вивчав українець Л.Г. Верба у своїй книзі «Граматика сучасної англійської мови».

Не випадково питання про інфінітив особливо хвилювало грамматистів. Частина їх (фортуновская школа, крім О.М. Пєшковського) рішуче видділяла інфінітив від дієслова, посилаючись на те, що за своїм походженням інфінітив є ім'ям з дієслівної основою, що інфінітив не належить до числа ні предикативних, ні атрибутивних форм дієслова. Інфінітив був оголошений особливої частиною мови і розглядався як слово, не причетне до відмінювання. Так, інфінітив був виділений з категорії дієслова в самостійну категорію І.Ф. Калайдовичем.

Відомо, що і О.О. Потебня, вважаючи інфінітив особливої частиною мови, все ж таки приписував йому ставлення до невизначеної особи. Інфінітив, по Потебні, "не містить в собі свого суб'єкта, але вимагає його як прикметник і дієслово... Відмінність невизначеного способу від особистого дієслова полягає в тому, що останній містить у собі визначення особи (1-ї, 2-ї або 3-ї), тоді як у невизначеному способі особа залишається невизначенною". (3, ст.243).

Точно також академік О.О. Шахматов слідом за О.О. Потебнею наполягав на тому, що "Неможливо - без насильства над мовою і над своєю свідомістю - побачити в формі жити окреме слово, не пов'язане з формами живу, я жив і т. і. Не можна також беззастережно протиставляти інфінітив всім іншим "предикативним формам дієслова" (3, с.343).

Окрім цих вчених проблемами перекладу англійського інфінітиву також детально вивчали Качалова К. Н. та Ізраілевич О.Є., Зражевська Т.А. і Біляєва Л.М., В.С. Сліпович.

Ми бачимо, що дослідженню інфінітиву було присвячено багато праць як українських, так і іноземних фахівців і дослідників. Ця проблема вивчена досить глибоко, але на наш погляд, вона все одно залишається актуальною і, в якійсь мірі, новою для сучасних вчених, тому що з'являються нові проблеми, які ще треба вивчити, яким не було приділено досить уваги.

Відповідно до мети в роботі ставляться наступні завдання:

· дослідити тему особливостей перекладу англійського інфінітиву в функції обставини в газетних текстах

· визначити особливості перекладу англійського інфінітиву в функції обставини

· ознайомитися та проаналізувати англійський інфінітив в функції обставини


Розділ 1

1.1 Поняття перекладу

Перш за все, слід визначитися, що стоїть за поняттям «переклад».

Перекладознавець Казаков Т.А. дотримується думки, що процесом перекладу або перекладом у вузькому розумінні цього терміна називаються дії перекладача щодо створення тексту перекладу (власне переклад). Процес перекладу включає, щонайменше, два етапи: з'ясування перекладачем змісту оригіналу і вибір варіанту перекладу. У результаті цих етапів здійснюється перехід від тексту оригіналу до тексту перекладу. При цьому дії перекладача часто інтуїтивні і перекладач часом не усвідомлює, чим він керувався при виборі того чи іншого варіанта. Це, однак, не означає, що такий вибір повністю випадковий або довільний. Він багато в чому визначається співвідношенням способів побудови повідомлень в вихідній мові і мові перекладу. (6, с. 156)

На думку видатного вітчизняного філолога Комісарова В.Н. переклад - це вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передається на іншу мову шляхом створення на цій мові комунікативно рівноцінного тексту. (7, с. 253)

Перекладознавець та філолог Слеповіч В.С. говорить, що переклад - це передача сенсу того, що сказано (написано) на одній мові, засобами іншої мови. (16, с. 53)

За словами лінгвіста Швейцера А.Д. переклад - важливий допоміжний засіб, що забезпечує виконання мовою його функція спілкування, коли люди висловлюють свої думки на різних мовах. Таким чином, справедливо трактувати переклад як акт міжмовної комунікації (18, с. 214)

Перекладознавець Андрій Паршин говорить, що переклад - вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовного тексту оригіналу передається на іншу мову шляхом створення на цій мові комунікативно рівноцінного тексту. Процес перекладу (власне переклад) - дії перекладача щодо створення тексту перекладу. (14, с.217)

Метою перекладу є встановлення відносин еквівалентності між вихідним і перевідним текстом (для того, щоб обидва тексти несли в собі однаковий зміст). Ці обмеження включають контекст, правила граматики вихідного мови, традиції письма, його ідіоми і т. п.

Довгий час переклад класифікували тільки за способом сприйняття (зоровий / усний) або відтворення (письмовий / усний) та іншим окремими ознаками. Але така класифікація перекладу не могла задовольнити вчених, тому що в процесі перекладу функціонує цілий комплекс розумових механізмів, які і було вирішено покласти в основу класифікацій.

Це, перш за все:

1) механізми сприйняття вихідного тексту;

2) механізми запам'ятовування;

3) механізми переходу від однієї мови до іншої;

4) механізми оформлення перекладу; та ін.

На підставі цих ознак, а також в силу великої поширеності, в даний час виділяють наступні види перекладу:

- Письмовий переклад (у даному виді перекладу сприйняття може бути як слуховим, так і письмовим);

- Синхронний переклад (один з найбільш енергоємних і складних видів перекладу, при якому сприйняття вихідного тексту та видача тексту на мові перекладу відбувається практично одночасно);

- Переклад з листа;

- Послідовний переклад;

- Абзацно-фразовий переклад;

- Двосторонній переклад (один з найпоширеніших видів усного перекладу, який найчастіше використовується на переговорах).

В якості основи для класифікації перекладу можна виділяти і його суб'єкт: машинний переклад / переклад, здійснюваний людиною. Крім того, виділяють військовий, медичний, художній, поетичний, науково-технічний і багато інших видів перекладу за жанровими характеристиками вихідного тексту.

Кожен вид перекладу має свої особливості і є темою для окремої розмови. Ми постаралися дати загальне уявлення про те, що таке переклад і яким чином його класифікує сучасне перекладознавство і мовознавство.

У процесі перекладу, незалежно від його форми (усної або письмової), можна виділити наступні базові етапи:

1. Декодування або розуміння (читання, слухання) тексту мовою оригіналу.

2. Безпосередньо переклад.

3. Кодування (запис, проголошення) отриманого тексту на перекладаючий мові.

Щоб декодувати зміст тексту перекладач повинен спершу визначити одиницю перекладу, тобто сегмент тексту (який може бути словом, фразою, одним або кількома реченнями), який буде розглядатися як одиниця сенсу. Нерідко потрібний переклад і на рівні фонем (нижче рівня слова), і на рівнях вище абзацу (окладного синтаксичного цілого, ССЦ).

За цієї, простою на перший погляд, процедурою стоїть комплексна розумова операція. Щоб декодувати повне значення вихідного тексту, перекладач повинен свідомо і методично інтерпретувати та аналізувати всі його особливості. Цей процес вимагає глибоких знань граматики, семантики, синтаксису, ідіом та інших тонкощів вихідної мови та її культури.

Перекладач повинен мати такі ж глибокі пізнання в перекладаючій мові для того, щоб вміти правильно кодувати сенс.

Саме тут виявляються практичні відмінності між усним та письмовим перекладом. Перекладачі знають, що письмовий текст (достатньої складності, скажімо, художній) повинен перекладати носій перекладаючої мови. Справа в тому, що не тільки фахівець, але і будь-який підготовлений читач легко розпізнає переклад на свою мову, виконанні іноземцем.

Протилежна картина спостерігається в усному перекладі (знову ж таки, достатньої складності - синхронний або послідовний переклад на відповідальних заходах). У цьому випадку перекладачеві зручніше працювати на іноземну мову. Тому нерідко обидва учасники двосторонньої зустрічі приходять на переговори зі своїм перекладачем, завданням якого є можливо більш повна передача думок свого доповідача на чужу мову. Це явище звичайно пояснюється тим фактом, що, переводячи на нерідну мовою, перекладач автоматично користується завченими конструкціями, а при перекладі на рідну губиться в різноманітті можливих варіантів і буває змушений зупинитися на рішенні, далекому від оптимального.

Надзвичайно важливе знання предмета, про який йде мова в тексті.

В останні роки завдяки дослідженням когнітивної лінгвістики був зроблений значний крок у розумінні розумової сторони процесу перекладу. (7, ст.158)

1.2 Безособові форми дієслова

Поряд з особовими формами в англійській мові існують безособові форми дієслова: герундій, дієприкметник, інфінітив, які мають ряд особливостей, що потребує обережного до них підходу при перекладі.

Безособові форми дієслова відрізняються від особистих форм перш за все тим, що вони не мають категорії особи, числа і способу. Не висловлюючи особи та числа, герундій, дієприкметник і інфінітив не можуть узгоджуватися з підметом і, отже, самостійно ніколи не виступають у функції простого присудка.

Іншою спільною особливістю безособових форм є те, що категорія часу в них має відносний характер, тобто їх тимчасові відмінності набувають значення лише в зіставленні з часом особистої форми (присудка) даного речення.

Внаслідок особливостей свого виникнення та історичного розвитку безособові форми дієслова близько стикаються з недієслівними категоріями і виявляють тісний зв'язок: герундій і інфінітив - з іменником, а дієприкметник - з прикметником. (1, с. 240)

Безособові форми дієслова мають подвійну структуру, іменну та дієслівну. Всі безособові форми дієслова можуть утворювати предикативні конструкції. В реченні безособові форми дієслова можуть зустрічатися:  

1. Окремо (без супроводжуючих слів).

2. У фразах (фрази формують синтаксичні одиниці, що служать однією частиною речення).

3. У предикативних конструкціях. (8, с. 102)

1.3 Граматичні особливості інфінітиву

На думку Г.В. Верби інфінітив – це безособова форма дієслова, яка тільки називає дію і відповідає на запитання що робити?, що зробити?, to write писати, to answer відповідати. (2, с. 341)

Барабаш Т.А. стверджує, що інфінітив- безособова форма дієслова, яка виражає дію без визначення особи, числа і способу, не має звичайних дієслівних часових форм, а лише вказує на час, співвіднесений з моментом дії, вираженої дієсловом в особовій формі. (1, с. 240)

На думку Ганича Д.І. та Олійника І.С. Інфінітив - початкова форма дієслова, що виражає дію або стан безвідносно до діючої особи, числа, часу і способу (4, с.97-98)

Інфінітив має такі форми:

IndefiniteContinuousPerfectPerfect Continuous
Activeto writeto be writingto have writtento have been writing
Passiveto be written--to have been written--

Тільки Indefinite Infinitive Active є простою формою інфінітива. Інші форми є складними і утворюються за допомогою допоміжних дієслів to be чи to have та дієприкметника.

Continuous Infinitive Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be та Participle I. Perfect Infinitive Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have і Participle II. Perfect Continuous Infinitive Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Perfect Infinitive (to have been) і Participle I. Indefinite Infinitive Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be та Participle II. Perfect Infinitive Passive утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Perfect Indefinite (to have been) і Participle II.

Негативна форма інфінітива утворюється за допомогою негативної частки not, яка ставиться перед інфінітивом.

e.g. It was difficult not to speak. - Було тяжко не говорити.

Вживання інфінітива з часткою to

Інфінітив зазвичай вживається з часткою to: to write, to work, to do.

Якщо в реченні вживаються два інфінітива, з'єднані союзом and чи оr, частка to перед другим інфінітивом звичайно опускається.

Іноді, щоб не повторювати одне і теж дієслово, замість повної форми інфінітива цього дієслова вживається тільки частка to:

e.g. I seem to have hurt her though I never meant to (hurt her) - Я, здається, образив її, хоча я зовсім не хотів цього (її образити).

Інфінітив з часткою to вживається після дієслів to be і to have, що використовуються як модальні дієслова.

Вживання інфінітива без частки to

Інфінітив без частки to вживається:

1. У поєднанні з допоміжними і модальними дієсловами.

e.g. He should have stayed at home. – Йому слід було залишитися вдома.

Після модального дієслова ought завжди вживається інфінітив з часткою to.

e.g. I ought to have left here at half past three. – Мені треба було піти звідси о пів на четверту

2. Після дієслів to make примушувати, to let дозволяти, допускати: e.g. What made you come so early? - Що змусило вас прийти так рано?

Якщо дієслова, перераховані в пункті 2, стоять у пасивного стані, то після них вживається інфінітив з часткою to:

e.g. Не was heard to lock the door. - Чули, як він замикав двері.

3. Після виразів: had better краще б, would rather, would sooner вважав за краще б і деяких інших:e.g. Не said he would rather stay at home. - Він сказав, що він вважав за краще б залишитися вдома.

В англійській мові формальною ознакою інфінітива є частка TO - to come, to read, to go, тоді як український інфінітив характеризується суфіксами -ти, -ть, -тись, -тися. Суфікс –ти завжди додається до основи, яка закінчується на приголосний - везти, бігти, і суфікс –ть, також як і суфікси -тись, -тися, можуть додаватися до основи, яка закінчується або голосну або на приголосну - їхати/їхать, сіяти/сіять.

Відрізняють також український та англійський інфінітиви ще й за його категоричним значенням.

English versus Ukrainian Infinitive
VerbalEnglishUkrainian

Infinitive

Nonprogressive

active: to ask;

passive: to be asked;

active: to ask somebody perfect: to have asked somebody passive: to have been asked by smb.

активний: запитувати

пасивний: бути запитаним

недоконаного виду: лить, цвісти, їсти; доконаного виду: збити,

зацвісти, відцвісти, поспати, попоїсти

Progressive infinitiveactive: to be asking somebody perfect: to have been asking somebody

не існує

не існує

Таким чином, інфінітив в англійській мові має кілька форм, з яких тільки дві мають відповідності в українській мові - Іndefіnіte Іnfіnіtіve Actіve (to ask-питати, запитувати) і Іndefіnіte Іnfіnіtіve Passіve (to be asked-бути запитуваним). Для інших форм інфінітива в українській мові немає відповідних форм, і вони не можуть перекладатися на українську мову ізольовано, тобто поза реченням. Continuous Infinitive (to be asking) вживається у значенні питати в який-небудь визначний момент, Perfect Infinitive (to have asked - питати, спитати до якого-небудь моменту), Perfect Continuous Infinitive (to have been asking - питати впродовж відрізка часу, попередньому якому-небудь моменту), і Perfect Infinitive Passive (to have been asked– бути запитуваним до якого-небудь моменту). (8, с. 243)

Ті форми інфінітиву, які не мають своїх відповідників в українській мові, становлять для перекладача проблему перекладу.

1.4 Синтаксичні функції інфінітиву

Інфінітив або інфінітивна група (тобто інфінітив із залежними від нього словами) може виконувати в реченні функцію будь-якого члена речення чи входити до складу будь-якого члена речення. Функції інфінітива (або інфінітивної групи) в реченні наступні:

1) Підмет:

e.g. Тo smoke is bad for health. - Курити шкідливо для здоров'я.

Інфінітив або інфінітивна група, яка слідує після безособових зворотів типу it is necessary, it is possible, виконує функцію підмета:

e.g. It was necessary to do something - Необхідно було щось зробите

2) Частина простого присудка у сполученні з допоміжними дієсловами:

e.g. "І do not know anything about it. When did you hear that?" - "Я нічого не знаю про це. Коли ви це чули? "

3) Частина складеного дієслівного присудка в сполученні з модальними дієсловами і з такими дієсловами, як to begin, to start, to continue, to end, to stop, to want, to decide, to intend і т. п., що виражають початок, продовження або кінець дії, або відношення особи, вираженого підметом, до дії, вираженої інфінітивом:

e.g. My watch began to gain, it gained faster and faster day by day. - Мій годинник почав йти вперед і поспішати все більше і більше з кожним днем.

Інфінітив є частиною складеного дієслівного присудка у реченнях, що містять " Суб'єктний Інфінітивний зворот":

e.g. As least one radioactive isotope is known to exist for all known elements - Відомо, що принаймні один радіоактивний ізотоп існує для всіх відомих елементів.

4) Іменна частина складеного присудка.

e.g. "І think," he said, "that to prolong this discussion is to waste time." - "Я думаю, - сказав він, - що продовжувати це обговорення - значить даремно втрачати час".

5) Доповнення (після перехідних дієслів to help, to assist, to like, to prefer, to forget to ask, to beg, to promise, to recommend та ін):

e.g. He forgot to wind the watch when he went to bed. - Він забув завести годинник, коли лягав спати.

6) Частина складного додатку:

e.g. Everyone watched him walk across the garden. - Всі давилися, як він йшов через сад.

7) Означення:

e.g. Не was the first to come. - Він першим прийшов сюди.

Не will be the last to leave. - Він піде останнім.

8) Обставина:

а) мети - у цьому випадку інфінітив зустрічається і на початку, і наприкінці англійської речення, і перед ним часто використовуються сполучники іn order (to) - для того щоб, so as (to) - (з тим) щоб.

e.g. We have come to the station to see them off. - Ми прийшли на станцію, щоб проводити їх.

б) наслідку – інфінітив стоїть наприкінці речення, і йому часто передують слова: too - занадто, enough - досить, suffіcіent - достатній, suffіcіently – досить.

1. e.g. І was too young to think of such things at the tune. - У той час я був дуже молодий, щоб думати про такі речі.(2, с. 341)

Отже, функції інфінітиву в цілому співпадають в англійському і українському реченнях. Але для української мови деякі синтаксичні функції, які належать англійському інфінітиву, можуть формувати з деякими категоріями дієслова (наприклад, з розумовим і фізичним сприйняттям) складової частини речення. Ці частини речення повністю не відповідають українській мові.

e.g. He was seen to go home. - Бачили, як він ішов додому.

We heard him sing. - Ми чули, як він співає.

Форми інфінітиву та іноді його функції у реченні дуже впливають на переклад. Інфінітив, що функціонує як єдина частина речення, має звичайно відповідні еквіваленти в українській мові.

1.5 Способи перекладу інфінітиву у функції обставини

Переклад англійського інфінітиву залежить не тільки від його структурної, тобто, парадигматичної форми, але також від його природи. Таким чином, необхідний спеціальний підхід, щоб перекласти на українську мову складні значення, які містять деякі парадигми англійського інфінітива.

Багато мовознавців і перекладачів займалися проблемою перекладу інфінітиву. Наприклад Качалова К.Н. та Ізраілевич О.Є. вважають, що інфінітив у функції обставини може мати такі підвиди:

1. Для вираження мети:

e.g. Тo understand the importance of this event you should know all the facts. - Щоб зрозуміти важливість цього подію, ви повинні знати всі факти.

He will go to the clinic tomorrow to be examined by the doctor. - Він завтра піде в лікарню для того, щоб його оглянув лікар (щоб показатися лікарю).

Речення з інфінітивом в функції обставини мети перекладаються на українську мову:

інфінітивом,

e.g. We had a swim so as to cool off. - Ми скупалися, щоб охолодитися.

іменником,

e.g. To solve this problem we had to involve experts. - Для вирішення цієї проблеми, ми були змушені залучити експертів.

The interest rate was raised (so as) to attract customers. - Процентна ставка була збільшена для (з метою) залучення вкладників.

дієсловом,

e.g. To be there on time we must hurry. - Щоб бути там вчасно, нам треба поспішати.

чи підрядним реченням.

e.g. He was seen to go home. - Бачили, як він ішов додому.

Перед інфінітивом, що виражає мету, можуть стояти сполучники in order, so as щоб, для того щоб. Ці сполучники, однак рідко вживаються, особливо у розмовній мові. При перекладі на українську мову перед інфінітивом, що виражає мету, зазвичай ставиться сполучник щоб або для того,щоб:

e.g. І stayed there so as (in order) to see what would happen. - Я залишився там, щоб подивитися, що станеться.

Однак перед інфінітивом з негативною часткою not зазвичай стоїть союз so as або in order:

e.g. І will go there at once so as (in order) not to be late. - Я піду туди зараз же, щоб не спізнитися.

I will write down his telephone number so as (in order) not to forget it. - Я запишу номер його телефону, щоб не забути його.

2. Для вираження наслідку (зі словами too занадто, enough достатньо):

e.g. It is too cold to bathe today. - Сьогодні дуже холодно, щоб купатися.

І don't know him well enough to ask him for help. - Я знаю, його недостатньо добре, щоб просити його про допомогу.

Не is too old to be sent there. - Він занадто старий, щоб його послали туди.

Інфінітив в функції обставини, що виражає наслідок, перекладається на українську мову:

інфінітивом,

e.g. He is too young to understand it. - Він (ще) занадто молодий, щоб зрозуміти це.

чи самостійним реченням що вводиться союзом «і»,

e.g. Не managed to obtaіn thіs concessіon from the management only to fіnd that no one really needed іt. - Він домігся цієї поступки від адміністрації й у результаті знайшов, що вона нікому не потрібна.

Іn 1928 he resіgned hіs post never to return to publіc lіfe. - У 1928 році він пішов у відставку і ніколи вже не повертався до громадського життя (державної діяльності)

рідше дієприкметником або дієсловом,

e.g. Thіs questіon іs too dіffіcult to be settled wіthout further consultatіons. - Це питання занадто складне, щоб його можна було вирішити (щоб його вирішити) без подальших консультацій.

He is lazy enough to get up early. - Він досить ледачий, щоб вставати рано.

His mind was too much upset to put the same thoughts in another words. - Він був занадто засмучений, щоб висловити ті ж самі думки іншими словами.

При перекладі в цьому випадку перед інфінітивом завжди ставиться союз щоб або для того щоб. Українські союзи щоб, для того щоб перед інфінітивом можуть перекладається союзом so as або in order тільки в тому випадку, коли інфінітив висловлює мету:

e.g. Я прийшов сюди (з якою метою?), щоб допомогти вам. -I came here so as (in order) to help you.

Я запросила його (з якою метою?), щоб повідомити йому про це. - I invited him so as (in order) to tell him about it.

В інших випадках союзи щоб, для того щоб перед інфінітивом не переводяться:

e.g. Він дуже втомився, щоб піти в театр. - Не is too tired to go to the theatre.

У мене немає часу, щоб зробити цю роботу сьогодні. - I haven't any time to do this work today.

При перекладі на українську мову перед інфінітивом, що виражає мету, зазвичай ставиться союз щоб, або для того щоб.

e.g. He worked hard not to lag behind the other students. – Він старанно працював, щоб не відставати від інших студентів.

То brіng the іntensіty of one of the peaks to a standard value. - Для того щоб довести інтенсивність одного з піків до стандартної величини.

На думку Зражевської Т. А. і Біляєвої Л. М. інфінітив у функції обставини чи результату наслідку і супутньої обставини вживається як:

1) Інфінітив результату чи наслідку, якому передують слова such... (as), enough, so..., too..., only, часто має модальне значення і перекладається на українську мову або інфінітивом, чи самостійним реченням, що вводиться союзом «і».

e.g. Thіs questіon іs too dіffіcult to be settled wіthout further consultatіons. - Це питання занадто складне, щоб його можна було вирішити (щоб його вирішити) без подальших консультацій.

2) Якщо у реченні з інфінітивом у функції обставини чи результату наслідку немає вищезгаданих прикметників і прислівників, то інфінітив перекладається в залежності від сполучуваності слів в українській мові, часто самостійним реченням, що вводиться союзом «і».

e.g. Іn 1928 he resіgned hіs post never to return to publіc lіfe. - У 1928 році він пішов у відставку і ніколи вже не повертався до громадського життя (державної діяльності).

Але треба бути уважними тому, що інфінітив у цій функції становить труднощі при перекладі головним чином тому, що він помилково може бути прийнятий за обставину мети. Тільки зміст усього речення, а іноді і більш широкий контекст дозволяють визначити, чи є інфінітив обставиною мети чи результату. (5, с.8)

В.С. Сліпович стверджує, що англійський інфінітив значно відрізняється від українського по формі, функціям та наявністю інфінітивних оборотів. Інфінітив у функції обставини перекладається за допомогою українського іменника, рідше – за допомогою дієслова і дієприслівника:

а) обставина мети:

e.g. To solve this problem we had to involve experts. - Щоб вирішити (для вирішення цієї проблеми) цю проблему, ми були змушені залучити експертів.

б) обставина наслідку (після слів enough, too, so/such…as):

e.g. This method is enough to achieve reliable results. - Цей метод достатньо добрий, щоб досягти (він міг досягти) надійні результати.

в) обставина супутніх умов:

e.g. He reached the island to discover he had left his rods. - Він дістався до острова і виявив, що забув вудочки. (16, с. 94)

Отже, порівнюючи думки різних дослідників, ми можемо зробити висновок, що інфінітив у функції обставини мети чи наслідку часто перекладається на українську мову підрядними реченнями тому, що дуже часто неможливо знайти відповідні явища в українській мові.

1.6 Перекладацькі трансформації

Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій.

Граматичні трансформації - це в першу чергу перебудова речення (зміна його структури) і всілякі заміни - як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами - як суто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль відіграють граматичні чинники, тобто відмінності в ладі мов.

При зіставленні граматичних категорій і форм англійської та української мов зазвичай виявляються такі явища:

1) відсутність тієї чи іншої категорії в одній з мов;

2) частковий збіг;

3) повний збіг

Необхідність в граматичних трансформаціях виникає лише в першому і другому випадках. В українській мові, у порівнянні з англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль або герундій, а також інфінітивні комплекси і абсолютна номінативна конструкція. Частковий збіг або розбіжність у значенні і вживанні відповідних форм і конструкцій теж вимагає граматичних трансформацій. Сюди можна віднести такі явища, як часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива, деякі відмінності у вираженні модальності і т. п.

Вчений Я.І. Рецкер визначає трансформації як "прийоми логічного мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення іншомовного слова в контексті і знаходимо йому українську відповідність, що не збігається зі словниковим" (17, с.38)

Швейцер А.Д. зазначає у своїй книзі «Теорія перекладу», що граматичні трансформації - це в першу чергу перебудова речення (зміна його структури) і всілякі заміни - як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Граматичні трансформації обумовлюються різними причинами - як чисто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль грають граматичні фактори, тобто розходження у будові мов. (18, с. 214)

Дослідники Т.Р. Левицька та А.М. Фітерман пропонують наступні види трансформацій і прийоми їхнього здійснення:

1) Граматичні трансформації. До даного виду автори відносять такі прийоми, як перебудова речення, перестановки, заміни, додавання й опущення.

1. Перестановки - це зміна розташування мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Елементами, що можуть піддаватися перестановці, є звичайно слова, словосполучення, частини складного речення і самостійні речення у будові тексту.

e.g. A boy came into the room. – До кімнати зайшов хлопчик

2. Заміни - найбільш розповсюджений і різноманітний вид трансформації у процесі перекладу. Заміні можуть піддаватися як граматичні одиниці, так і лексичні, у зв'язку з чим можна говорити про граматичні і лексичні заміни. До граматичного ж відносяться наступні типи:

а) заміна форм слова;

e.g. The struggles of the Indian people in the USA. – Боротьба індійців в США.

б) заміна частин мови;

e.g. He is a poor swimmer. – Він погано плаває.

в) заміна членів речення (перебудова синтаксичної структури речення);

e.g. The crash killed twenty people. – В результаті катастрофи загинуло 20 чоловік.

3. Додавання. Цей тип перекладацької трансформації заснований на відновленні при перекладі опущених "доречних слів"

e.g. Gun license. – Ліцензія на право носити зброю.

4. Опущення - явище, прямо протилежне додаванню. При перекладі опущенню піддаються найчастіше слова, що являються семантично надлишковими, тобто значення, які вони виражають, можуть бути витягнуті з тексту і без їхньої допомоги.

e.g. The proposal was rejected and repudiated. - Пропозиція була відхилена.

2) Лексичні трансформації. Сюди входять наступні прийоми: опущення, додавання, конкретизація, генералізація і заміна.

3) Стилістичні трансформації, до яких відносяться описовий переклад, різні заміни, компенсація, синонімічні заміни. (10, с. 32)

Мовознавець Л.К. Латишев дає класифікацію трансформацій у процесі перекладу по характеру відхилення від міжмовних відповідностей, у якій усі трансформації підрозділяються на:

1. Морфологічні - заміна однієї категоріальної форми на іншу чи декількома;

2. Синтаксичні - зміна синтаксичної функції слів і словосполучень;

3. Стилістичні - зміна стилістичного забарвлення відрізка тексту;

4. Семантичні - зміна не тільки форми вираження змісту, але і самого змісту, а саме, тих ознак, за допомогою яких описана ситуація;

5. Змішані - лексико-семантичні і синтактико-морфологічні. (9, 14 с.)

Аналіз названих лінгвістичних поглядів дозволяє зробити такий висновок: кожний з названих вчених (як практиків, так і теоретиків) має свою точку зору з питання трансформацій. Наприклад, три види убачають Фітерман і Левицька - стилістичні, граматичні, лексичні трансформації. Бархударов Л.З. вважає, що трансформації - це ознаки перестановки, додавання, заміни та опущення.

Отже, існують різні точки зору з приводу поділу трансформацій на види, але більшість авторів сходяться в одному, що основні види трансформацій - це граматичні і лексичні. У свою чергу, ці трансформації поділяються на підвиди.

Варто підкреслити, що такого роду розподіл є значною мірою приблизним і умовним. Ці два типи елементарних трансформацій на практиці "у чистому виді" зустрічаються рідко - звичайно вони сполучаються один з одним, приймаючи характер складних, "комплексних" трансформацій.

Членування речення.

У Нешумаїва І.В. існує думка, що членування речення, при якому одне вихідне речення (частіше складне і рідше просте) перетвориться в два (і більш), також актуально для перекладу й обумовлюється нормативними причинами.

Англійські речення можуть бути перевантажені інформацією, яка поєднує декілька незалежних думок. "Зберігати в перекладі структуру подібних англійських речень недоцільно, тому що подібна перевантаженість речення інформацією не відповідає нормам української мови" (13, с.122).

e.g. Both engine crews leaped to safety from a collision between a parcels train and a freight train near Morris Cowley, Oxfordshire. - Поблизу станції Моріс Коулі в графстві Оксфордшир сталося зіткнення поштового і товарного потягів. Члени обох поїзних бригад залишилися неушкоджені, стрибнувши на ходу з потяга.

Об'єднання речень.

Матузкова Е.П., Шеховцева М.Д. та Фролов А.А. вважають, що об'єднання речень полягає в перетворенні двох (чи більш) самостійних речень в одне. Наприклад:

e.g. That was a long tіme ago. Іt seemed lіke fіfty years ago. - Це було давно - здавалося, що пройшло років п'ятдесят.

Приклади свідчать про те, що компоненти актуального членування висловлення, незважаючи на об'єднання внутрішньої структури, залишилися незмінними, зміст переданий без відхилень. Компресія (згортання) усередині компонентів актуального членування не викликала яких-небудь значеннєвих перекручувань, оскільки тема і рема при перекладі зберегли свої функції. (11, с.83)

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що в процесі перекладу будь-якого тексту, при якому важливою задачею є не тільки збереження значення, але і максимально адекватна передача змісту, перекладач змушений постійно прибігати до перекладацьких, а зокрема, до граматичних трансформацій. Завдяки перекладацьким трансформаціям (як граматичним, так і лексичним) досягається адекватність перекладу.

переклад англійський інфінітив обставина


Розділ 2. Практичний розділ. Аналіз речень в газетних текстах

1. His contact there, Ilyas Kashmiri, instructed that "this should be a suicide attack" and that "the attackers should behead captives and throw their heads out of the newspaper building in order to heighten the response from Danish authorities", the agreement said.

Прибувши на місце, Іляс Кашмір, заявив, що "це мабуть теракт" і що "нападники повинні стратити полонених і кинути їх голови з будівлі редакції для того, щоб посилити реакцію датської влади", говорилося в угоді.

У цьому реченні вживається інфінітив в активному стані to heighten в функції обставини мети. На українську мову значення інфінітиву було передано за допомогою підрядного речення мети (посилити). Також, у процесі перекладу було застосовано наступні граматичні трансформації: заміна, опущення, перестановка, додавання. (19, p.12)

2. The Scottish Labour Party moved rapidly yesterday to distance itself from a political alliance after the Orange Order called for its members to back Labour in order to head off the threat of nationalism.

Вчора Шотландська лейбористська партія несподівано вийшла з політичного об'єднання, після чого Товариство Оранжистів покликало їх членів назад для того, щоб п