Скачать

Закон України "Про вибори Президента України" та особливості участі військовослужбовців у виборчому процесі


Тема №3: Політична система в Україні

Закон України «Про вибори Президента України» та особливості участі військовослужбовців у виборчому процесі


1. Закон України про вибори Президента України

1.1 Загальні положення

Стаття 1. Основні засади і принципи виборів Президента України

1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

- багатопартійності, вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України;

- гласності і відкритості, свободи агітації;

- рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії;

- неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

3. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори Президента України є загальними. Право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.

2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд.

3. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, крім передбачених Конституцією України та цим Законом, забороняються.

4. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.

5. Не можуть бути висунуті претендентами на кандидатів у Президенти України громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори Президента України є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.

Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування

1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.

2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Стаття 5. Право висування претендента на кандидата у Президенти України

1. Право висування претендента на кандидата у Президенти України (далі – кандидат) належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними в порядку, визначеному цим Законом, через політичні партії та їх виборчі блоки (далі – партії (блоки), а також через збори виборців, в тому числі шляхом самовисування.

2. Партія (блок), збори виборців можуть висунути лише одного претендента на кандидата в Президенти України.

Стаття 6. Організація і проведення виборів Президента України виборчими комісіями

Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України

1. Підготовка і проведення виборів Президента України здійснюються відкрито і гласно.

2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, що стосуються виборів Президента України, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації, а в окремих випадках оприлюднюються іншим шляхом у п’ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом.

3. Виборчі комісії відповідно інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і дільниць, забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з біографічними даними кандидатів, їх передвиборними програмами, з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів Президента України, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.

4. Засоби масової інформації зобов’язані об’єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов’язані з виборами. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.

Стаття 8. Правова основа організації та проведення виборів Президента України

Організація і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими законами України.


1.2 Передвиборна агітація

Стаття 31. Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти України

1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендента кандидатом в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.

2. Громадяни України, політичні партії, інші об’єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за або проти кандидатів на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.

3. Кандидати у Президенти України проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Територіальні виборчі комісії беруть участь в організації зустрічей кандидатів з виборцями. На прохання кандидатів чи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють в організації таких зустрічей.

4. Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, а також змішаної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 відсотків, безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні виборчі комісії зобов’язані забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів у Президенти України.

5. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 50 днів до дня виборів передвиборних плакатів кандидатів у Президенти України. Форма, розмір та поліграфічне виконання передвиборних плакатів, їх тираж відповідно до вимог частини сьомої цієї статті встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх кандидатів.

6. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів до Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий термін після реєстрації претендента кандидатом ним особисто або його довіреною особою подаються передвиборна програма (тези передвиборної програми) та автобіографія, загальним обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервалу (7800 друкованих знаків), дві фотокартки встановленого Центральною виборчою комісією формату.

7. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плаката на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються безпосередньо кандидатам у Президенти України або їх довіреним особам чи за їх згодою територіальним виборчим комісіям.

8. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду. Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. По три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду кандидата, у триденний термін після їх виготовлення повинні бути подані кандидатом або його довіреними особами до Центральної виборчої комісії і до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів.

9. Усі друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж відповідного друкованого матеріалу.

10. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, видання яких здійснюють відповідні виборчі комісії, а також опублікованих ними повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії та кандидатів. Забороняється розміщення цих матеріалів на будівлях, що є пам’ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.

Стаття 32. Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації

1. Кандидатам у Президенти України надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.

Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації кандидатів на загальнодержавному рівні, встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах — територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації. Телерадіокомпаніям забороняється переривати передвиборні агітаційні програми, в тому числі рекламою товарів, робіт, послуг.

2. Кандидати у Президенти України мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному виконанні в газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр».

Черговість друкування передвиборних програм кандидатів у Президенти України встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування.

3. Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм кандидатів в газетах «Голос України» і «Урядовий кур’єр», в обласних виданнях.

4. Кандидати у Президенти України мають право за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду додатково друкувати свої матеріали передвиборної агітації як у державних, так і недержавних періодичних друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної площі, а також вести свою передвиборну агітацію як на державних, так і недержавних телерадіоканалах на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу.

5. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних, на думку кандидата у Президенти України, матеріалів про нього, ці засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніш як за два дні до дня виборів, зобов’язані надати кандидату в Президенти України, щодо якого поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо або телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів.

Стаття 33. Обмеження проведення передвиборної агітації

1. Забороняється участь у передвиборній агітації:

- органам державної влади, включаючи судові органи та органи прокуратури, і органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;

- членам виборчих комісій;

- особам, які не є громадянами України.

2. Державним телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тому чи іншому кандидату в Президенти України, їх передвиборним програмам.

3. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.

4. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації роз’яснення щодо заборони надання безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг. Текст роз’яснення затверджується Центральною виборчою комісією та друкується в кожному номері газет «Голос України» і «Урядовий кур’єр» на першій сторінці, починаючи за 30 днів до дня виборів. Текст роз’яснення транслюється двічі на день телерадіокомпаніями, починаючи за 30 днів до дня виборів.

5. Передвиборні агітаційні телерадіопрограми місцевих компаній не повинні збігатися у часі з аналогічними програмами на загальнодержавних каналах.

6. Внесення до інформаційних телерадіопрограм агітаційних матеріалів кандидатів у Президенти України або політичної реклами не допускається.

7. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми кандидатів у Президенти України рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.

8. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише можливостями власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для кандидатів у Президенти України.

9. Державним і недержавним засобам масової інформації, що діють на території України, забороняється поширювати за 15 днів до дня голосування інформацію про результати соціологічних досліджень і опитувань громадської думки щодо кандидатів у Президенти України.

10. Забороняється вести передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.

11. Кандидатам у Президенти України, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов’язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв’язок, устаткування, приміщення, інші об’єкти та ресурси за місцем роботи.

12. Поширення анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують кандидата в Президенти України, забороняється.

13. Забороняється поширення в будь-якій формі матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості.

14. Забороняється використання при проведенні передвиборної агітації друкованих агітаційних матеріалів, що не містять вихідних даних установи, що здійснила друк, а також зазначення загального тиражу примірників.

15. Забороняється проведення в день, що безпосередньо передує дню виборів, та в день голосування передвиборної агітації у будь-якій формі.

16. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність, встановлену законами України.

17. У разі надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій – шістнадцятій цієї статті, виборчі комісії негайно надсилають зазначені заяви, скарги до органів внутрішніх справ для проведення перевірки і реагування відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 34. Фінансування передвиборної агітації

1. Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України.

2. Використання інших коштів для передвиборної агітації забороняється.

Стаття 35. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України

1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий виборчий фонд.

Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних підприємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об’єднань, підприємств, організацій та установ, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів.

2. Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і кандидатом, партією (блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недійсними.

3. Порядок відкриття і закриття банківських рахунків, надходження і використання коштів особистих виборчих фондів, а також порядок здійснення контролю визначається Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та Державною податковою адміністрацією України відповідно до законів України.

4. Розмір особистого виборчого фонду кандидата не може перевищувати 100000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пожертвування однієї юридичної або фізичної особи – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії зобов’язаний відкрити рахунок з грифом «Виборчий фонд» на його ім’я.

6. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата здійснюється Центральною виборчою комісією та Державною податковою адміністрацією України. За зверненням кандидата банк надає йому повні відомості про розміри та джерела пожертвувань, що надійшли на рахунок його особистого виборчого фонду.

7. Дані про розміри і джерела надходжень до фонду, фінансові звіти про використання цих коштів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» не пізніш як на сьомий день після дня виборів.

8. Використання кандидатами для потреб виборчої кампанії будь-яких коштів, крім коштів, передбачених цим Законом, забороняється.

9. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.

10. Якщо кошти перераховано до особистого виборчого фонду кандидата фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або є анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України.

11. Кошти (або їх частина), які надійшли до особистого виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.

12. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата.

13. Не використані під час виборчої кампанії кошти особистих виборчих фондів кандидатів після обрання Президента України перераховуються установою ощадного банку у безспірному порядку до Державного бюджету України у триденний строк після опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів. У разі вибуття кандидата або зняття його з балотування у встановленому порядку залишки коштів на рахунку його особистого виборчого фонду за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України.

14. Кандидат у Президенти України визначає з числа довірених осіб розпорядника особистого виборчого фонду.

15. На другий день після дня виборів установа банку, в якому відкрито рахунки особистих виборчих фондів кандидатів, інформує Центральну виборчу комісію про розміри і джерела надходжень до цих фондів та подає фінансові звіти про їх використання.

16. Кошти особистих виборчих фондів використовуються виключно на потреби передвиборної агітації. Оплата робіт і послуг з особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України може здійснюватися лише в безготівковому порядку.

17. Використання коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України припиняється за день до виборів.

18. Форма фінансового звіту та порядок обліку надходжень і витрат коштів особистих виборчих фондів встановлюються Центральною виборчою комісією.


1.3 Гарантії діяльності кандидатів у Президенти України та інших учасників виборів

Стаття 36. Права кандидата у Президенти України при проведенні виборчої кампанії

1. Кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах. Кандидати мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України.

2. Кандидати в Президенти України мають право делегувати по одному представнику до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.

3. Представник кандидата в Президенти України у Центральній виборчій комісії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення будь-яких питань, пов’язаних з виборами Президента України;

2) надавати інформацію та вносити пропозиції з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

3) знайомитися зі змістом протоколів засідань комісії та рішень, прийнятих нею, отримувати копії цих рішень;

4) негайно отримувати копії протоколів (факсів), телефонограм, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, про встановлення результатів голосування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

5) бути присутнім у приміщенні Центральної виборчої комісії в період проведення голосування та встановлення результатів виборів;

6) здійснювати інші права, передбачені цим Законом.

4. Кандидатам гарантуються рівні умови і можливості щодо використання державних засобів масової інформації на території України, фінансового і матеріально-технічного забезпечення їх участі у виборчій кампанії.

5. Кандидати на час проведення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків.

6. Кандидати мають право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України.

7. Кандидати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди, а також призвані на військові збори або навчання.

8. Держава забезпечує охорону кандидатів під час виборчої кампанії відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб».

Стаття 37. Довірені особи кандидата в Президенти України

1. Кандидат у Президенти України може мати у кожному територіальному виборчому окрузі по одній довіреній особі і п’ять довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії на території загальнодержавного одномандатного виборчого округу. Вони ведуть агітацію за обрання його Президентом України, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також у виборчих комісіях.

2. Кандидат у Президенти України визначає довірених осіб і звертається до Центральної виборчої комісії із заявою щодо їх реєстрації. У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону кожної довіреної особи, а також додається письмова згода цієї особи. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів: керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх заступників, суддів і прокурорів, керівників військових формувань Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України. (Абзац перший частини другої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законами №2171-III від 21.12.2000, №662-IV від 03.04.2003 – набуває чинності з 01.08.2003 року).

Центральна виборча комісія протягом трьох робочих днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата і видає їм посвідчення встановленого зразка.

3. Зареєстровані довірені особи кандидатів у Президенти України з часу реєстрації до закінчення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов’язків.

4. Кандидат у Президенти України має право в будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, звернувшись до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою, і повернути видане їй посвідчення.

Стаття 38. Офіційні спостерігачі на виборах Президента України

У виборчій кампанії по виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти України, від партій (блоків), зборів виборців – суб’єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій. Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів визначаються Положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.

Стаття 39. Участь довірених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій

1. Довірені особи кандидатів у Президенти України та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях виборчих комісій відповідно під час реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів Президента України. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання зазначених осіб у роботу виборчих комісій не допускається.

2. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори Президента України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), яка виявила порушення, і виборцями – свідками порушення, та звернутися до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень.


2. Законодавство України щодо участі військовослужбовців у виборах народних депутатів України

2.1 Тенденції розвитку політичної системи на Україні

Живою основою демократії та держави є її громадяни. Народ носій державної влади. Влада та відношення до неї громадян – це показник розвитку правової демократичної держави. Державна влада перебуває в особливому перманентному етапі, при якому ніхто – ні Президент, ні уряд, ні Верховна Рада – не повинні володіти нею без згоди і участі народу як носія суверенітету, втілюю чого ідею політичного, конституційного верховенства.

Конституція визначає, що народ здійснює владу безпосередньо через органи влади та органи місцевого самоврядування.

Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Сьогодні коли мова іде про виборчий процес у державі йде реформування політичної системи змінюється президентсько-парламентська форма правління на парламентсько-президентську.

За прийнятим 7 липня 2005 року Законом України вибори до Верховної Ради пройдуть на пропорційній основі (Пропорційна система виборів, коли територія країни – це єдиний округ і кожна зареєстрована партія може висувати списком своїх кандидатів), тобто у виборах будуть брати участь лише партії, мажоритарних округів не буде. Партії, що отримують найбільшу підтримку (більше 3% голосів виборців) створять коаліцію депутатських фракцій до складу якої увійде більшість народних депутатів від конституційного складу (450 депутатів). Ця більшість буде формувати уряд і є стрижнем влади за рахунок надання їм додаткових повноважень.

Так передбачено змінити порядок призначення Прем’єр-міністра та формування складу уряду. Відтепер Прем’єр-міністра та уряд має призначати парламент шляхом надання Президенту пропозицій щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. За поданням Президента України Верховна Рада призначає Прем’єр-міністра України, Міністра оборони та Міністра закордонних справ. А за поданням Прем’єр-міністра – інших членів Кабінету Міністрів України.

Президент України в свою чергу залишається гарантом конституційних прав та свобод громадян, незалежності та територіальної цілісності держави, Верховним головнокомандувачем та представником держави на міжнародній арені, гарантом стабільності в Україні. Саме тому він отримує право достроково розпустити Верховну Раду України в трьох чітко визначених випадках:

- якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не буде сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до ст.83 Конституції України;

- якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад уряду;

- якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання Верховної Ради не можуть розпочатись.

Всі ці зміни, відповідно до Закону України від 8 грудня 2004 року вступили в силу з 1 січня 2006 року.

2.2 Основи законодавства України про вибори

26 березня 2006 року в Україні проводитимуться вибори народних депутатів України та вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Основні вимоги Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Народні депутати України (далі - депутати) обираютьсягромадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи за виборчими списками від політичних партій, виборчих блоків. У розподілі мандатів депутатів беруть участь партії (блоки), виборчі списки яких набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах депутатів для особового складу Збройних Сил України є:

- паспорт громадянина України;

- військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);

Будь-які привілеї або обмеження виборчих прав громадян України забороняються.

Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Вибори депутатів є вільними. Громадянам України забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Кожний виборець голосує на виборах особисто.

Вибори проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

Для проведення виборів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів, які встановлюється Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць

Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці. У військових частинах (формуваннях) виборчі дільниці, як правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань).

Для підготовки проведення голосування виборців складаються загальні списки виборців за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

Для складання та уточнення загальних списків виборців утворюються робочі групи обліку виборців, які працюють до 1 березня року виборів.

Для взаємодії з робочими групами обліку виборців та забезпечення їх необхідною для складання загальних списків виборців інформацією Міністерством оборони України визначаються відповідальні працівники, які до 1 листопада минулого року вже подали відповідні списки за підписом командирів.

Командири військових частин (формувань) зобов’язані забезпечити своєчасне подання повних і достовірних відомостей за встановленою формою. Уточнення та коригування відомостей щодо військовослужбовців у загальному списку виборців проводиться:

1. До 20 березня – шляхом подання до окружної виборчої комісії командирами військових частин (формувань) відомостей про зміни у переліку громадян України, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів, порівняно з поданням, поданим у листопаді 2005 року.

2. З 14 лютого до 20 березня – в окружних виборчих комісіях, з 22 лютого до 20 березня – у дільничних виборчих комісіях на підставі скарг виборців;

3. Весь період виборчої кампанії до 24 березня – через суд;

Відкріпні посвідчення видаються в період з 24 лютого до 20.00 24 березня дільничними виборчими комісіями за письмовою заявою виборця. У заяві зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу, в якому він має намір проголосувати у день виборів. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та голосує в день виборів на вказаній комісією виборчій дільниці.

Партія (блок), кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Наразі центральною виборчою комісією зареєстровано 45 партій та виборчих блоків.

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, напередодні дня виборів та в день виборів забороняється.

Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати