Скачать

Гармигунчоишхо

В А З О Р А Т И М А О Р И Ф И Ч У М Х У Р И И Т О Ч И К И Т О Н

У Н И В Е Р С И Т Е Т И Т Е Х Н И К И И Т О Ч И К И С Т О Н

Б А Н О М И А К А Д Е М И К М. О С И М И


КАФЕДРАИ ФИЗИКА

Лабораторияи механика, физикаи

малекулави ва термодинамики

ХИСОБОТИ

Кори лаборатории № 6

______________________________

______________________________

______________________________

Факултаи энергетики, курси II , гурухи "6547А"

Ном, номи падар

Имзо

Таърих

Тахияи

Умаров Нозим Чамшедович

Санчид

Химояро кабул кард

МУАЙЯН КАРДАНИ НИСБАТИ

ГАРМИГУНЧОИШХОИ ХАВО

Максади кор: омухтани изопроцессхои реали (вокеъ) ва муайян кардани нисбати гармигунчоиши хаво р / СV)бо методи васеъшавии адибати

Лавозимот: дастгох барои чен кардани гармигунчоишхои газ

Назарияи метод ва тавсири дастгох

Дар газхо кимати гармигунчоишхо ба шароити гарм кардани газ вобаста аст. Агар газ хангоми дойими мондани хачмаш (V= const)тафсонда щавад, тамоми микдори гармии аз берун кабулкардаи он ба афзоиши энергияи дохилии газ меравад, яъне температураи он баланд мешаваду басю Гармигунчоишеро, ки дар ин шароитимукаррар карда мешавад, гармигунчоиш хангоми дойими будани хачм Сvменоманд.

Агар газ дар холи дойими будани фишо тафсонда шава, гарми на танхо ба афзоиши энергияи дохили, балки кисми ба кори васегардонии изобари (Р=const) низ меравад. Аз иг ру гармие, ки дар процесси изохори ба гази массааш муайян (m) интикол меёбад, ин микдор газро дар мавриди дойими мондани фишор (Р = const) якандоза наметафсонад. Ба ибораи дигар, температураи гази массааш m-ро ба кадри Tдар харду поцесс (V = const ва = const) баланд бардоштан микдори гармихои гуногун, аз чумла дар процесси изобари гарми зиёдатро талаб менамояд. ХАмин аст, ки гармигунчоиш ба ном Ср назар ба Сvбузургтар мебошад (Ср > Сv).

Яке аз кашшофони конуни бако ва табдилоти энергия – духтари олмони Р. Майёр (1814-1878) мукаррар карда буд, ки гармигунчоиши молярии гази идеали (хайёл)Стрназар ба Сmvба кадри лойимии универсалии газ R = 8,31 Ч/(мол.К) зиёд аст:

1

2